0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

Święto Chrztu Pańskiego

Święto Chrztu Pańskiego

1. W zakry­stii moż­na nabyć kalen­darz mariac­ki na nowy rok z wido­kiem bazy­li­ki od stro­ny Sukien­nic. Infor­mu­je­my tak­że, że w tro­sce o wspól­ne bez­pie­czeń­stwo w zakry­stii nasze­go kościo­ła ist­nie­je moż­li­wość skła­da­nia ofiar bez­go­tów­ko­wo, przy pomo­cy ter­mi­na­la płatniczego.

2. Ze wzglę­du na bez­pie­czeń­stwo epi­de­mio­lo­gicz­ne kolę­da dusz­pa­ster­ska w tym roku będzie prze­pro­wa­dzo­na w wymia­rze ogra­ni­czo­nym. Chęt­ni para­fia­nie mogą zgło­sić zapro­sze­nie kapła­na do kan­ce­la­rii lub zakry­stii tele­fo­nicz­nie lub oso­bi­ście. Moż­na rów­nież pobrać z zakry­stii modli­tew­nik domo­wy z bło­go­sła­wień­stwem kolę­do­wym. Za wszyst­kich para­fian odpra­wia­my Msze świę­te ofia­ro­wa­ne za nich w każ­dą nie­dzie­lę o godz. 10:00. Zapra­sza­my na wspól­ne dzięk­czy­nie­nie w cza­sie mie­sią­ca stycz­nia w każ­dą niedzielę.

3. Dzie­ło Pomo­cy św. Ojca Pio, któ­re w uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skie­go, przy oka­zji Orsza­ku Trzech Kró­li pro­wa­dzi­ło kwe­stę przy naszej bazy­li­ce, skła­da ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia wspól­no­cie para­fial­nej za zło­żo­ny dar w wyso­ko­ści 4200 zł.