0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

Święto Chrztu Pańskiego

Święto Chrztu Pańskiego

1. W litur­gii dzi­siej­sza nie­dzie­la koń­czy okres Naro­dze­nia Pań­skie­go. Od ponie­dział­ku roz­po­czy­na się okres zwykły.

2. Trwa w para­fii mariac­kiej dusz­pa­ster­ska wizy­ta kolę­do­wa. Plan kolę­dy jest umiesz­cza­ny suk­ce­syw­nie w gablot­kach przy bazy­li­ce oraz na stro­nie inter­ne­to­wej parafii.

3. Dzi­siaj o godz. 18.00 w bazy­li­ce odbę­dzie się kolę­do­wa­nie w wyko­na­niu uczniów Szkół­ki Muzycz­nej POZYTYWKA w Kra­ko­wie. Ser­decz­nie zapra­sza­my do udziału.

4. W zakry­stii są dostęp­ne kalen­da­rze z repro­duk­cja­mi frag­men­tów Wiel­kie­go Ołta­rza. Jest też wciąż moż­li­wość zamó­wie­nia mszy świę­tych indy­wi­du­al­nych, zbio­ro­wych oraz gregoriańskich.

5. Boni­fra­ter­ska Fun­da­cja Dobro­czyn­na w Kona­rach kwe­stu­je dzi­siaj przy naszej bazylice.