0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

Święto Ofiarowania Pańskiego

Święto Ofiarowania Pańskiego

1. W tę nie­dzie­lę prze­ży­wa­my XXXIV Dzień Życia Kon­se­kro­wa­ne­go. Pamię­taj­my w modli­twie o oso­bach kon­se­kro­wa­nych, któ­re poświę­ci­ły swo­je życie Bogu.

2. W tygo­dniu prze­ży­wać będziemy:
— w śro­dę – wspo­mnie­nie św. Aga­ty;
— w czwar­tek – wspo­mnie­nie św. męczen­ni­ków Paw­ła Miki i Towarzyszy. 

3. Infor­mu­je­my, że od 3 lute­go roz­po­czy­na się rekru­ta­cja do Przed­szko­la nr 2 Sióstr Miło­sier­dzia przy ul. War­szaw­skiej w Kra­ko­wie. Zain­te­re­so­wa­nych Rodzi­ców pro­si­my o kon­takt z Dyrekcją.