0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

Święto Świętej Rodziny, Jezusa, Maryi i Józefa

Święto Świętej Rodziny, Jezusa, Maryi i Józefa

1. W tygo­dniu prze­ży­wać będziemy:
— we wto­rek – o godz. 18.00 uro­czy­ste Nie­szpo­ry, a po nich kon­ce­le­bro­wa­na Msza świę­ta dzięk­czyn­na za wszel­kie łaski jakich doświad­czy­li­śmy od Boga w całym 2019 roku;
— w śro­dę – Nowy Rok – uro­czy­stość Świę­tej Bożej Rodzi­ciel­ki Maryi. Msze św. będą odpra­wia­ne według porząd­ku nie­dziel­ne­go, a skład­ka zosta­nie prze­zna­czo­na na Cen­trum Jana Paw­ła II Nie lękaj­cie się;
— w czwar­tek – wspo­mnie­nie św. Bazy­le­go i Grze­go­rza z Nazjan­zu. O godz. 20.30 zapra­sza­my do wspól­ne­go czu­wa­nia modli­tew­ne­go wraz ze wspól­no­tą z Taizé we Francji;

2. W Obja­wie­nie Pań­skie, czy­li 6 stycz­nia o godz. 20.00 odbę­dzie się w naszej bazy­li­ce Kon­cert Kolęd: DLA TRZECH KRÓLI”. Wystą­pi m.in. Stan Brec­ken­rid­ge wraz z Big Band’em Aka­de­mii Muzycz­nej w Kra­ko­wie. W trak­cie kon­cer­tu będzie pro­wa­dzo­na kwe­sta dla pod­opiecz­nych Sto­wa­rzy­sze­nia Leka­rzy Nadziei. Ser­decz­nie zapra­sza­my do udzia­łu! Szcze­gó­ły na pla­ka­tach w gablotkach.

W zakry­stii moż­na już nabyć kre­dę i kadzi­dło jako sym­bol naszych modlitw i ozna­cze­nie naszych domów.

 3. Z począt­kiem stycz­nia roz­po­czy­na­my kolę­dę. Jej plan zamiesz­czo­ny jest w gablo­tach przy bazy­li­ce oraz na stro­nie inter­ne­to­wej Parafii.

 4. W ostat­nim cza­sie wspar­li­śmy zebra­ny­mi ofia­ra­mi w naszej bazy­li­ce w nastę­pu­ją­ce dzieła:
— Fun­dusz SOS poma­ga­ją­cy samot­nym mat­kom i ich dzie­ciom — 3.875 zł.
— Chrze­ści­jan miesz­ka­ją­cych w Syrii – 2.061 zł
— Uni­wer­sy­tet Papie­ski Jana Paw­ła II w Kra­ko­wie  9.479 zł.
— Kato­lic­ki Uni­wer­sy­tet Lubel­ski458 zł
Wszyst­kim za zło­żo­ne ofia­ry skła­da­my ser­decz­ne – Bóg zapłać!