0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

Święto Świętej Rodziny, Jezusa, Maryi i Józefa

Święto Świętej Rodziny, Jezusa, Maryi i Józefa

1. Dziś świę­to Świę­tej Rodzi­ny, Jezu­sa, Maryi i Józe­fa. Naszą szcze­gól­ną modli­twą obej­mu­je­my wszyst­kie rodzi­ny, pro­sząc aby „były Bogiem sil­ne”. Dziś rów­nież przy­pa­da świę­to św. Jana. W koście­le Sióstr Pre­zen­tek przy ul. św. Jana uro­czy­sto­ści odpustowe.

2. W tygo­dniu prze­ży­wać będziemy:
‑w ponie­dzia­łek – świę­to Świę­tych Mło­dzian­ków z Betle­jem, męczenników;
‑w śro­dę – wraz z Wspól­no­tą Chry­stus w Sta­rym Mie­ście ser­decz­nie zapra­sza­my na Mszę św. o godz. 18.30 i ado­ra­cję, w cza­sie któ­rej szcze­gól­nie dzię­ko­wać będzie­my za mija­ją­cy rok;
‑w czwar­tek – wspo­mnie­nie św. Syl­we­stra i ostat­ni dzień roku. Z racji na ogra­ni­cze­nia zwią­za­ne z pan­de­mią Nie­szpo­ry będą o godz. 16.30 i uro­czy­sta Msza świę­ta na zakoń­cze­nie roku o godz. 17.00;
-w pią­tek – Uro­czy­stość Świę­tej Bożej Rodzi­ciel­ki Maryi. Ze wzglę­du na obostrze­nia nie będzie Mszy św. o godz. 6.00. Pozo­sta­łe Msze świę­te będą według porząd­ku niedzielnego;
‑w sobo­tę – wspo­mnie­nie świę­tych: Bazy­le­go Wiel­kie­go i Grze­go­rza z Nazjan­zu, bisku­pów i dok­to­rów Kościoła.

3. W zakry­stii moż­na nabyć kalen­darz mariac­ki na nowy rok z wido­kiem bazy­li­ki od stro­ny Sukien­nic. Infor­mu­je­my tak­że, że w tro­sce o wspól­ne bez­pie­czeń­stwo w zakry­stii nasze­go kościo­ła ist­nie­je moż­li­wość skła­da­nia ofiar bez­go­tów­ko­wo, przy pomo­cy ter­mi­na­la płatniczego.