0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

Uroczystość Najświętszej Trójcy

Uroczystość Najświętszej Trójcy

1. Prze­ży­wa­jąc dzi­siej­szą uro­czy­stość Naj­święt­szej Trój­cy cie­szy­my się, że może­my wśród nas gościć Iko­nę Świę­tej Rodzi­ny z Naza­re­tu. To czas modli­twy, czu­wa­nia i zatro­ska­nia, aby wszyst­kie rodzi­ny były coraz bar­dziej Bogiem sil­ne. Przy tej oka­zji pra­gnie­my włą­czyć się w pomoc w remon­cie i roz­bu­do­wie Domu Samot­nej Mat­ki w Kra­ko­wie. Od dziś, przez naj­bliż­sze dni będzie moż­na na ten cel zło­żyć swo­ją ofia­rę do skar­bon w naszej bazy­li­ce. W ramach czu­wa­nia przy Iko­nie Naj­święt­szej Rodzi­ny zapra­sza­my dziś jeszcze:
‑o godz. 15.00 – na Godzi­nę Miłosierdzia;
‑o godz. 16.00 – na Modli­twę Różań­co­wą oraz Nabo­żeń­stwo Czerwcowe;
‑o godz. 17.30 – na uro­czy­ste poże­gna­nie Iko­ny i prze­ka­za­nie jej do para­fii św. Sta­ni­sła­wa, bisku­pa i męczennika.

 2. W nad­cho­dzą­cym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
-w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie św. Anto­nie­go z Padwy, kapła­na i dok­to­ra Kościoła;
-we wto­rek – wspo­mnie­nie bł. Micha­ła Koza­la, bisku­pa i męczennika;
-w pią­tek – wspo­mnie­nie św. Bra­ta Alber­ta Chmie­low­skie­go, zakonnika. 

 3. W naj­bliż­szy czwar­tek – Uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Cia­ła i Krwi Chry­stu­sa. Msze świę­te będą o godz. 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, oraz po zakoń­cze­niu Pro­ce­sji Boże­go Cia­ła – oko­ło godz. 12.30, oraz wie­czo­rem o godz. 18.30 i 20.00. W kolej­nych dniach zapra­sza­my na Okta­wę Boże­go Ciała.

Zapro­sze­nie do wzię­cia udzia­łu w pro­ce­sji Boże­go Ciała

Zgod­nie z wie­lo­wie­ko­wą tra­dy­cją nasze­go Mia­sta zapra­szam Was, Dro­dzy Sio­stry i Bra­cia, do wzię­cia udzia­łu w cen­tral­nej pro­ce­sji Boże­go Cia­ła, któ­ra odbę­dzie się w dniu 16 czerw­ca br. Uro­czy­stość roz­pocz­nie się o godz. 9.00 Mszą świę­tą spra­wo­wa­ną przy ołta­rzu polo­wym na dzie­dziń­cu przed Kate­drą Wawel­ską. Następ­nie Dro­gą Kró­lew­ską wyru­szy­my z Naj­święt­szym Sakra­men­tem na Rynek Głów­ny. Zatrzy­mu­jąc się przy kolej­nych ołta­rzach, zbu­do­wa­nych przy kościo­łach świę­te­go Idzie­go, świę­tych Apo­sto­łów Pio­tra i Paw­ła, świę­te­go Woj­cie­cha i przy Bazy­li­ce Mariac­kiej, będzie­my roz­wa­żać sło­wo Boże i w jego świe­tle ado­ro­wać Pana Jezu­sa uta­jo­ne­go w Tajem­ni­cy Eucha­ry­stii. Po zakoń­cze­niu pro­ce­sji przed Bazy­li­ką Mariac­ką zosta­nie odpra­wio­na pod prze­wod­nic­twem Jego Emi­nen­cji Księ­dza Kar­dy­na­ła Sta­ni­sła­wa Dzi­wi­sza Msza świę­ta, zwłasz­cza dla tych, któ­rzy nie mogli uczest­ni­czyć w Eucha­ry­stii na Wzgó­rzu Wawelskim.

                                               Z paster­skim bło­go­sła­wień­stwem – arcy­bi­skup Marek Jędraszewski

4. W sobo­tę o godz. 20.00 zapra­sza­my na reci­tal orga­no­wy Loren­zo Ghiel­mi i Cap­pel­li Maria­lis w ramach Mariac­kich Kon­cer­tów Orga­no­wych. Pod­czas kon­cer­tu odbę­dzie się odsło­nię­cie kar­tu­szu z her­bem Mia­sta Kra­ko­wa po kon­ser­wa­cji, któ­ry moż­na zoba­czyć pod chó­rem orga­nów głów­nych, w miej­scu w któ­rym znaj­do­wał się przed ich rewitalizacją.