0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

Uroczystość Najświętszej Trójcy

Uroczystość Najświętszej Trójcy

1. Dziś przy­pa­da wspo­mnie­nie św. Augu­sty­na z Can­ter­bu­ry. W archi­die­ce­zji kra­kow­skiej koń­czy się okres spo­wie­dzi i Komu­nii św. wielkanocnej.

2. W tygo­dniu prze­ży­wać będziemy:

· we wto­rek – wspo­mnie­nie św. Urszu­li Ledó­chow­skiej. Mło­dzież ze wspól­no­ty PANAMA zapra­sza do wspól­nej modli­twy pod­czas Mszy o godz. 18.30, a po jej zakoń­cze­niu na kolej­ne spo­tka­nie formacyjne;

· w śro­dę – ser­decz­nie zapra­sza­my wszyst­kich miesz­kań­ców Kra­ko­wa i Gości do uczest­nic­twa w wie­czo­rze uwiel­bie­nia, któ­ry odbę­dzie się na kra­kow­skim Ryn­ku Głów­nym w godzi­nach 19.00 – 22.00. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje na plakatach.

· w czwar­tek – Uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Cia­ła i Krwi Chry­stu­sa (Boże Ciało);
Głów­na kra­kow­ska uro­czy­stość roz­pocz­nie się Mszą Świę­tą o godz. 9.00 w Kate­drze Wawel­skiej, po któ­rej wyru­szy pro­ce­sja do czte­rech ołta­rzy. W zapro­sze­niu Metro­po­li­ty czy­ta­my m.in.: Jezus, któ­re­go czci­my w Naj­święt­szym Sakra­men­cie idzie ze swo­im ludem przez wszyst­kie wie­ki histo­rii. Umac­nia wia­rę, daje nadzie­ję, odna­wia miłość. W tego­rocz­nej pro­ce­sji będzie­my Mu gorą­co dzię­ko­wać za dar nie­pod­le­gło­ści, któ­rą nasz naród odzy­skał przed stu laty, za macie­rzyń­ską obec­ność Maryi w naszej histo­rii, za św. Jana Paw­ła II w 40-lecie Jego wybo­ru na sto­li­cę Pio­tro­wą, za bł. Han­nę Chrza­now­ską i innych świę­tych i bło­go­sła­wio­nych. Idąc za Jezu­sem i jed­no­cząc się z Nim, sami odnaj­duj­my dro­gę do świę­to­ści, któ­ra jest naszym powo­ła­niem. Zapra­sza­jąc wszyst­kich do udzia­łu w pro­ce­sji Boże­go Cia­ła, z ser­ca Wam błogosławię.

Na zakoń­cze­nie pro­ce­sji zosta­nie odpra­wio­na Msza św. przed Bazy­li­ką, pod­czas któ­rej nastą­pi uczcze­nie wize­run­ku MB Czę­sto­chow­skiej przez Ducho­wień­stwo i Kra­ko­wian w 50-lecie koronacji.
Poza tym msze w naszym koście­le będą odpra­wio­ne w tym dniu o godz. 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00 oraz 18.30 i 20.00. O godz. 18.00 uro­czy­ste zakoń­cze­nie nabo­żeństw majo­wych. Przez całą okta­wę Boże­go Cia­ła codzien­nie po wie­czor­nej Mszy św. będzie­my odpra­wiać pro­ce­sję eucha­ry­stycz­ną wewnątrz bazyliki;

· w pią­tek – wspo­mnie­nie św. Justy­na. O godz. 17.00 Msza św. w bazy­li­ce Miło­sier­dzia Boże­go w Łagiew­ni­kach w pią­tą rocz­ni­cę beaty­fi­ka­cji Mat­ki Zofii Cze­skiej. W bazy­li­ce OO. Kar­me­li­tów suma odpu­sto­wa o godz. 18.00;

· w następ­ną nie­dzie­lę – o godz. 11.15 Msza św. za zmar­łych pole­ca­nych w wypominkach;

· wspól­no­ty mariac­kie zapra­sza­ją na śpie­wa­nie Lita­nii Mat­ce Bożej przy Bra­mie Flo­riań­skiej, w dniach 28 – 30 maja, twór­czo nawią­zu­jąc do ludo­wej pol­skiej tradycji;