0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

Uroczystość Narodzenia Pańskiego

Uroczystość Narodzenia Pańskiego

1. W Uro­czy­stość Naro­dze­nia Pań­skie­go w imie­niu Wspól­no­ty Mariac­kiej pra­gnie­my wszyst­kim zło­żyć naj­ser­decz­niej­sze życze­nia głę­bo­kie­go poko­ju, któ­ry przy­no­si Chry­stus, oraz nie­ustan­nej pew­no­ści, że pośród wszyst­kich trosk życia On jest naszym Emma­nu­elem – Bogiem z nami.

2. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
-jutro świę­to św. Szcze­pa­na, pierw­sze­go męczen­ni­ka, Msze św. wg porząd­ku nie­dziel­ne­go, skład­ka prze­zna­czo­na jest na potrze­by UPJP2;
‑we wto­rek – świę­to św. Jana, apo­sto­ła i ewan­ge­li­sty w koście­le Sióstr Pre­zen­tek przy ul. św. Jana uro­czy­sto­ści odpustowe;
‑w śro­dę – świę­to Świę­tych Mło­dzian­ków z Betle­jem, męczenników;
-w czwar­tek – wraz ze Wspól­no­tą Chry­stus w Sta­rym Mie­ście zapra­sza­my na Mszę św. o godz. 18.30, oraz Ado­ra­cję do godz. 21.oo, w cza­sie któ­rej będzie­my dzię­ko­wać Bogu za koń­czą­cy się rok;
‑w pią­tek – świę­to Świę­tej Rodzi­ny Jezu­sa, Maryi i Józefa;
-w sobo­tę – wspo­mnie­nie św. Syl­we­stra i ostat­ni dzień roku. W tym dniu zapra­sza­my na uro­czy­ste Nie­szpo­ry o godz. 18.00 i Mszę świę­tą na zakoń­cze­nie roku o godz. 18.30.

3. Chór HASŁO zapra­sza na kon­cert pro­mu­ją­cy naj­now­szą pły­tę, któ­ry odbę­dzie się w naszej Bazy­li­ce 27.12 o godz. 19.15 (wstęp wol­ny). Pły­ta dostęp­na jest w naszej zakrystii.

4. W zakry­stii moż­na nabyć naj­now­szy kalen­darz mariac­ki na 2023.

5. Sale­zjań­ski Wolon­ta­riat Misyj­ny roz­pro­wa­dza dewo­cjo­na­lia z Zie­mi Świę­tej, moż­na je nabyć w zakry­stii, w ten spo­sób wspie­ra­my chrze­ści­jan w Betlejem.

6. W tym roku powra­ca­my do tra­dy­cyj­nej wizy­ty kolę­do­wej w domach naszych para­fian, roz­pocz­nie­my ją 7 stycz­nia, jej pro­gram będzie­my zamiesz­czać suk­ce­syw­nie w naszej gablo­cie i na stro­nie internetowej.

gra­fi­ka — św. Anna Samo­trzeć, frag­ment, Jakub Mer­tens, ok. 1600, fot. P. Gąsior