0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

Uroczystość Narodzenia Pańskiego

Uroczystość Narodzenia Pańskiego

1. W litur­gii roz­po­czy­na­ją­ce­go się tygo­dnia będzie­my przeżywać:
• w ponie­dzia­łek — świę­to św. Szcze­pa­na, pierw­sze­go męczen­ni­ka. Skład­ka prze­zna­czo­na jest na potrze­by Uni­wer­sy­te­tu Papie­skie­go Jana Paw­ła II w Kra­ko­wie. Msze świę­te według porząd­ku niedzielnego!
• we wto­rek — świę­to św. Jana, apo­sto­ła i ewan­ge­li­sty. W Koście­le Sióstr Pre­zen­tek przy ul. Św. Jana 7 o godz. 14.30 uro­czy­sta Suma Odpustowa.
• w śro­dę — świę­to świę­tych Mło­dzian­ków, męczenników.
• w pią­tek — świę­to Świę­tej Rodzi­ny, Jezu­sa, Maryi i Józe­fa. Z racji prze­ży­wa­nia okta­wy nie obo­wią­zu­je wstrze­mięź­li­wość od pokar­mów mięsnych.
• w sobo­tę – wspo­mnie­nie św. Syl­we­stra. O godz. 18.00 uro­czy­ste Nie­szpo­ry a po nich kon­ce­le­bro­wa­na Msza świę­ta dzięk­czyn­na za wszel­kie łaski jakich doświad­czy­li­śmy od Boga w całym 2016 roku.
• w następ­ną nie­dzie­lę — pierw­szy dzień Nowe­go Roku 2017. Uro­czy­stość Świę­tej Bożej Rodzi­ciel­ki, a zara­zem 50 Świa­to­wy Dzień Poko­ju. Wypo­min­ki za zmar­łych o godz. 7.40, a o 8.00 Msza Świę­ta w ich intencji.

2. Od 27 grud­nia roz­po­czy­na­my kolę­dę. Jej plan będzie suk­ce­syw­nie wywie­sza­ny w gablo­cie oraz na stro­nie internetowej.

3. Miło jest nam poin­for­mo­wać, że Ks. Kar­dy­nał Sta­ni­sław Dzi­wisz z dniem 22 grud­nia br. mia­no­wał Ks. Rober­ta Piwo­war­czy­ka peł­nią­ce­go posłu­gę wika­riu­sza w naszej bazy­li­ce – Admi­ni­stra­to­rem Para­fii Św. Anto­nie­go z Padwy w Kra­ko­wie — Bro­no­wi­cach. Ks. Rober­to­wi gra­tu­lu­je­my i dzię­ku­je­my za deka­dę posłu­gi w naszej bazy­li­ce. Życzy­my mu obfi­to­ści Boże­go bło­go­sła­wień­stwa oraz opie­ki Mat­ki Naj­święt­szej w peł­nie­niu posłu­gi pasterskiej.

4. Ser­decz­nie zapra­sza­my do ado­ra­cji szop­ki, wyko­na­nej w tym roku przez twór­ców ludo­wych. Znaj­du­je się ona w pół­noc­nej nawie bazy­li­ki w kapli­cy św. Wawrzyńca.
Niech świę­ta Boże­go Naro­dze­nia będą dla Nas wszyst­kich źró­dłem rado­ści ze spo­tka­nia z Nowo­na­ro­dzo­nym. Niech Jezus – Źró­dło Miło­ści nauczy nas kochać i być wspar­ciem dla każ­de­go czło­wie­ka, aby­śmy doświad­cza­jąc w naszych ser­cach rado­ści i poko­ju wypły­wa­ją­cych ze spo­tka­nia ze Sło­wem, mogli nieść Dobrą Nowi­nę tam, gdzie uczy­my się, pra­cu­je­my, żyje­my. Aby cały świat mógł się zachwy­cić tą Tajem­ni­cą, któ­ra wyda­rzy­ła się w Betlejem.