0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

Uroczystość Objawienia Pańskiego

Uroczystość Objawienia Pańskiego

1. Dziś Uro­czy­stość Obja­wie­nia Pańskiego:
- Msze świę­te są odpra­wia­ne według porząd­ku niedzielnego.
— Nie będzie tyl­ko Mszy świę­tej o godz. 20.00.
— W połu­dnie przed bazy­li­ką Mariac­ką nastą­pi sym­bo­licz­ne powi­ta­nie Orsza­ku Trzech Kró­li i wspól­na modli­twa. Tra­dy­cją Orsza­ku Trzech Kró­li jest rów­nież wspie­ra­nie dzieł cha­ry­ta­tyw­nych, dla­te­go wyda­rze­niu towa­rzy­szy zbiór­ka na rzecz kapu­cyń­skie­go Dzie­ła Pomo­cy św. Ojca Pio, któ­re nie­sie pomoc oso­bom bezdomnym.
— Wie­czo­rem o godz. 19.30 odbę­dzie się w bazy­li­ce kon­cert kolęd zespo­łu Cap­pel­la Maria­lis, trans­mi­to­wa­ny przez internet.

2. Przy głów­nym wej­ściu do kościo­ła oraz w zakry­stii moż­na nabyć tra­dy­cyj­ną pobło­go­sła­wio­ną kre­dę i kadzi­dło, oraz kalen­darz mariac­ki na nowy rok z wido­kiem bazy­li­ki od stro­ny Sukien­nic. Infor­mu­je­my tak­że, że w tro­sce o wspól­ne bez­pie­czeń­stwo w zakry­stii nasze­go kościo­ła ist­nie­je moż­li­wość skła­da­nia ofiar bez­go­tów­ko­wo, przy pomo­cy ter­mi­na­la płatniczego.

3. Ze wzglę­du na bez­pie­czeń­stwo epi­de­mio­lo­gicz­ne kolę­da dusz­pa­ster­ska w tym roku będzie prze­pro­wa­dzo­na w wymia­rze ogra­ni­czo­nym. Chęt­ni para­fia­nie mogą zgło­sić zapro­sze­nie kapła­na do kan­ce­la­rii lub zakry­stii tele­fo­nicz­nie lub oso­bi­ście. Moż­na rów­nież pobrać z zakry­stii modli­tew­nik domo­wy z bło­go­sła­wień­stwem kolę­do­wym. Za wszyst­kich para­fian odpra­wia­my Msze świę­te ofia­ro­wa­ne za nich w każ­dą nie­dzie­lę o godz. 10:00. Zapra­sza­my na wspól­ne dzięk­czy­nie­nie w cza­sie mie­sią­ca stycz­nia w każ­dą niedzielę.