0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

Uroczystość Objawienia Pańskiego

Uroczystość Objawienia Pańskiego

1. W tygo­dniu prze­ży­wać będziemy:
— dziś – „Dzień Modli­twy i Pomo­cy Misjom”. Przez cały tydzień do ozna­czo­nych skar­bon moż­na wspie­rać dzie­ła misyj­ne. Wyjąt­ko­wo nie będzie Mszy o godz. 20.00 z powo­du Kon­cer­tu Kolęd DLA TRZECH KRÓLI”. Pod­czas każ­dej Eucha­ry­stii poświę­cać będzie­my kre­dę dla ozna­cza­nia naszych domów i kadzi­dło jako sym­bol naszych modlitw. Moż­na nabyć je w zakry­stii oraz kruch­cie bazy­li­ki. Zachę­ca­my do wzię­cia udzia­łu w Orsza­ku Trzech Kró­li, któ­ry dotrze na Rynek oko­ło południa;
‑w następ­ną nie­dzie­lę – mło­dzież z para­fial­nej gru­py PANAMA wyle­ci na Świa­to­we Dni Młodzieży;

2. Trwa w para­fii Mariac­kiej dusz­pa­ster­ska wizy­ta kolę­do­wa. Plan kolę­dy jest umiesz­cza­ny suk­ce­syw­nie w gablot­kach przy bazy­li­ce oraz na stro­nie inter­ne­to­wej parafii.