0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Uroczystość św. Józefa

Uroczystość św. Józefa

W uro­czy­stość św. Józe­fa zapra­sza­my do bazy­li­ki na modli­twę w inten­cji miesz­kań­ców Sto­łecz­ne­go Kró­lew­skie­go Mia­sta Kra­ko­wa, Mia­sta Part­ner­skie­go Lwo­wa, Mia­sta Bliź­nia­cze­go Kijo­wa oraz Naro­du Ukra­iń­skie­go. Mszy św. o godz. 18.30 prze­wod­ni­czył będzie kard. Sta­ni­sław Dziwisz. 

W ten dzień przed­po­łu­dnio­we Msze św. w bazy­li­ce odpra­wia­ne będą przy ołta­rzu św. Józe­fa w nawie pół­noc­nej. Przed tym ołta­rzem roz­po­czę­ła się słyn­na pro­ce­sja wpro­wa­dza­ją­ca św. Józe­fa na patro­nat nad Kra­ko­wem w 1715 roku, pod­czas któ­rej raj­cy miej­scy, biskup i ducho­wień­stwo po okre­sie woj­ny domo­wej, najaz­dów obcych wojsk, epi­de­mii — naj­praw­do­po­dob­niej spo­wo­do­wa­nej tyfu­sem — odda­li mia­sto pod opie­kę Józe­fa — Oblu­bień­ca NMP, Naj­męż­niej­sze­go z męż­czyzn i Wzo­ru pracujących.