0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
-w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie świę­tych Bazy­le­go Wiel­kie­go i Grze­go­rza z Nazjan­zu, bisku­pów i dok­to­rów Kościo­ła;
‑w pią­tek – Uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skie­go, Msze św. w naszej bazy­li­ce wg porząd­ku nie­dziel­ne­go z wyjąt­kiem Mszy Św. o godz. 20.00, któ­rej w tym dniu nie będzie. W połu­dnie przed naszą bazy­li­ką nastą­pi sym­bo­licz­ne powi­ta­nie Orsza­ku Trzech Kró­li i wspól­na modli­twa. Jest to rów­nież dzień modli­twy za misje.

W tym tygo­dniu przy­pa­da pierw­szy czwar­tek, pią­tek i sobo­ta mie­sią­ca. W sobo­tę 7 stycz­nia na godz. 18.00 zapra­sza­my na róża­niec w inten­cji Ojczyzny.

2. W pią­tek 6 stycz­nia o godz. 20.00 odbę­dzie się dorocz­ny Kon­cert dla Trzech Kró­li – kolę­do­wa­nie z Mag­dą Stecz­kow­ską, połą­czo­ny z kwe­stą dla pod­opiecz­nych Sto­wa­rzy­sze­nia Leka­rze Nadziei. Ser­decz­nie zapraszamy.

3. W zakry­stii moż­na zaopa­trzyć się w poświę­co­ną kre­dę i kadzidło.

4. Sale­ziań­ski Wolon­ta­riat Misyj­ny roz­pro­wa­dza dewo­cjo­na­lia z Zie­mi Świę­tej, moż­na je nabyć w zakry­stii, w ten spo­sób wspie­ra­my chrze­ści­jan w Betlejem.

5. Są jesz­cze do naby­cia w naszej zakry­stii kalen­da­rze mariac­kie na 2023 rok oraz cegieł­ki mariackie.

6. W tym roku powra­ca­my do tra­dy­cyj­nej wizy­ty kolę­do­wej w domach naszych para­fian, roz­pocz­nie­my ją 7 stycz­nia, jej pro­gram znaj­du­je się w naszej gablo­cie i na stro­nie internetowej.

grafika — Ścięcie św. Katarzyny Aleksandryjskiej, fragment, Jakub Mertens, ok. 1600, fot. P. Gąsior