0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

1. Dziś w archi­die­ce­zji kra­kow­skiej koń­czy się okres spo­wie­dzi i Komu­nii Świę­tej Wielkanocnej

2. W litur­gii następ­ne­go tygodnia:
• we wto­rek – wspo­mnie­nie św. Anto­nie­go z Padwy, pre­zbi­te­ra i dok­to­ra Kościoła;
• w śro­dę – wspo­mnie­nie bł. Micha­ła Koza­la, bisku­pa i męczennika;
• w czwar­tek – Uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Cia­ła i Krwi Chry­stu­sa (Boże Ciało);

Głów­na kra­kow­ska uro­czy­stość roz­pocz­nie się Mszą Świę­tą o godz. 9.00 w Kate­drze Wawel­skiej, po któ­rej wyru­szy pro­ce­sja do czte­rech ołta­rzy. W zapro­sze­niu Metro­po­li­ty czy­ta­my m.in.: Pro­szę, aby w pro­ce­sji Boże­go Cia­ła uczest­ni­czy­ły repre­zen­ta­cje wszyst­kich kra­kow­skich para­fii wraz ze swo­imi Księż­mi Pro­bosz­cza­mi i Rek­to­ra­mi kościo­łów, asy­sty pro­ce­syj­ne, zgro­ma­dze­nia zakon­ne żeń­skie i męskie, brac­twa, sto­wa­rzy­sze­nia, wspól­no­ty, woj­sko, ludzie nauki i kul­tu­ry, wła­dze miej­skie i samo­rzą­do­we, szko­ły kato­lic­kie, mło­dzież. Zapra­sza­jąc wszyst­kich do udzia­łu w pro­ce­sji Boże­go Cia­ła, z ser­ca Wam błogosławię.

Na zakoń­cze­nie pro­ce­sji zosta­nie odpra­wio­na msza świę­ta przed Bazy­li­ką, a poza tym msze w naszym koście­le będą odpra­wio­ne w tym dniu o godz. 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00 i 18.30. Przez całą okta­wę Boże­go Cia­ła codzien­nie po wie­czor­nej Mszy św. będzie­my odpra­wiać pro­ce­sję eucha­ry­stycz­ną wewnątrz bazyliki;

• w sobo­tę – wspo­mnie­nie św. Alber­ta Chmie­low­skie­go, zakonnika;

3. Ser­decz­nie zapra­sza­my wszyst­kich miesz­kań­ców Kra­ko­wa i Gości do uczest­nic­twa w wie­czo­rze uwiel­bie­nia „Jed­no Cia­ło w Jed­nym Duchu”, któ­ry odbę­dzie się w śro­dę 14 czerw­ca na kra­kow­skim Ryn­ku Głów­nym w godzi­nach 19.00 – 22.30. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje na pla­ka­tach i ulotkach!

4. W czerw­cu do Semi­na­rium Duchow­ne­go zgła­sza­ją się kan­dy­da­ci do odby­cia for­ma­cji i przy­ję­cia świę­ceń. Ota­cza­my ich nie­ustan­ną modli­twą i ocze­ku­je­my na kolej­ne powo­ła­nia z naszej wspólnoty.