0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

1. W tygo­dniu prze­ży­wać będziemy:
-nowen­nę ku czci Ducha Świę­te­go. Zapra­sza­my przez cały tydzień o godz. 18.00 do kościo­ła św. Toma­sza przy ul. Szpitalnej;
‑w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie świę­tych męczen­ni­ków Karo­la Lwan­gi i Towa­rzy­szy;
‑we wto­rek – o godz. 16.00 w bazy­li­ce zosta­nie wyko­na­ny BEATUS VIR Hen­ry­ka Miko­ła­ja Górec­kie­go w 40. rocz­ni­cę pra­wy­ko­na­nia utwo­ru w ramach pierw­szej piel­grzym­ki Jana Paw­ła II do Ojczy­zny. Wyko­naw­ca­mi będą: Chór Fil­har­mo­ni­ków Kra­kow­skich oraz Chór i orkie­stra PASSIONART pod batu­tą Micha­ła Dwo­rzyń­skie­go i Wło­dzi­mie­rza Siedlika;
‑w śro­dę — wspo­mnie­nie bł. Mał­go­rza­ty Łucji Szew­czyk, zało­ży­ciel­ki Sióstr Sera­fi­tek, posłu­gu­ją­cych w naszym kościele;
‑w czwar­tek — o godz. 16.30 ks. infu­łat Bro­ni­sław Fide­lus udzie­li sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia mło­dzie­ży przy­go­to­wu­ją­cej się przy naszej Parafii;
‑w sobo­tę – wspo­mnie­nie św. Jadwi­gi, kró­lo­wej. O godz. 11.00 zapra­sza­my do udzia­łu w Eucha­ry­stii z udzia­łem Epi­sko­pa­tów Pol­ski i Litwy. Będzie to uro­czy­ste dzięk­czy­nie­nie za beaty­fi­ka­cję bł. Micha­ła Gie­droy­cia, któ­ry posłu­gi­wał w pobli­skim koście­le św. Marka;

2. Miło nam poin­for­mo­wać, że w świę­to Nawie­dze­nia NMP w pra­cow­ni Fel­czyń­skich w Prze­my­ślu został odla­ny nowy mariac­ki dzwon „Św. Józef z Naza­re­tu”.  Jest on votum wdzięcz­no­ści na 700-lecie nasze­go kościo­ła. Od 2020 roku, na Anioł Pań­ski będzie wzy­wał do zamy­śle­nia kra­ko­wian i gości.