0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

1. Dziś przy­pa­da świę­to św. Andrze­ja Bobo­li, kapła­na i męczen­ni­ka, jed­ne­go z patro­nów naszej Ojczy­zny. Za jego wsta­wien­nic­twem módl­my się o żywą wia­rę, aby­śmy potra­fi­li „bar­dziej słu­chać Boga niż ludzi”.

 2. W nad­cho­dzą­cym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
- w pią­tek – wspo­mnie­nie św. Jana Nepo­mu­ce­na, kapła­na i męczennika;
— w sobo­tę – wspo­mnie­nie św. Rity z Cas­sia, zakonnicy;
za tydzień – Uro­czy­stość Zesła­nia Ducha Świę­te­go, koń­czą­ca okres wielkanocny.

3. Dziś przed naszą bazy­li­ką człon­ko­wie Fun­da­cji Życie i Rodzi­na zbie­ra­ją pod­pi­sy zgod­nie ze swo­imi cela­mi sta­tu­to­wy­mi na wspar­cie ochro­ny rodzi­ny, jako pierw­szej i pod­sta­wo­wej jed­nost­ki spo­łecz­nej. Zachę­ca­my do zapo­zna­nia się z tą akcją.