0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

1. Dziś ze szcze­gól­ną wdzięcz­no­ścią pamię­ta­my i modli­my się za kapła­nów mariac­kich, któ­rzy świę­tu­ją swo­je jubi­le­usze: ks. infu­łat Bro­ni­sław Fide­lus – 60-lecie kapłań­stwa, ks. Kano­nik Sta­ni­sław Wątor­ski – 45-tą rocz­ni­cę świę­ceń, ks. Kano­nik Marian Ben­dyk – 40 lat pra­cy kapłań­skiej. Dzię­ku­je­my im ser­decz­nie za odda­ną posłu­gę kapłań­ską przy ołta­rzu i w kon­fe­sjo­na­le naszej bazy­li­ki. Niech Chry­stus – Dobry Pasterz wypeł­nia ich ser­ca rado­ścią pły­ną­cą z posłu­gi i bło­go­sła­wi potrzeb­ny­mi łaska­mi na kolej­ne lata. 

2. W nad­cho­dzą­cym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
-we wto­rek – świę­to Nawie­dze­nia NMP;
-w śro­dę – wspo­mnie­nie św. Justy­na, męczennika;
-w pią­tek – wspo­mnie­nie świę­tych męczen­ni­ków Karo­la Lwan­gi i Towarzyszy. 

 3. W ponie­dzia­łek i wto­rek zapra­sza­my na ostat­nie nabo­żeń­stwa majo­we ku czci Mat­ki Bożej o godz. 18.00. Od śro­dy, po Mszy św. o godz. 18.30 odma­wiać będzie­my Lita­nię do Naj­święt­sze­go Ser­ca Jezu­sa, modląc się szcze­gól­nie o łaskę poko­ju na świe­cie, o jed­ność i zgo­dę w naszej Ojczyź­nie, o miłość i wia­rę w naszych rodzinach.

4. W imie­niu cho­rych, oraz ich rodzin, a tak­że w imie­niu całe­go Towa­rzy­stwa Przy­ja­ciół Cho­rych „Hospi­cjum św. Łaza­rza”, skła­da­my ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia za ofia­rę 4, 400 zł, zebra­ne w cza­sie kwe­sty w minio­ną nie­dzie­lę. Bóg zapłać. 

 5. W sobo­tę – 4 czerw­ca o godz. 20.00 zapra­sza­my na reci­tal orga­no­wy Hen­ry­ka Jana Boto­ra w ramach Mariac­kich Kon­cer­tów Organowych.