0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

Uroczystość Wszystkich Świętych

Uroczystość Wszystkich Świętych

1. Jutro Wspo­mnie­nie Wszyst­kich Wier­nych Zmar­łych. Msze świę­te w tym dniu będą od 6.00 do 8.00 co pół godzi­ny, oraz o godz. 9.00, 10.00, 11.00, a tak­że wie­czo­rem o godz. 18.30. Po wie­czor­nej Mszy świę­tej odbę­dzie się modli­tew­na pro­ce­sja za zmarłych.

2. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będziemy:
— w śro­dę – wspo­mnie­nie św. Karo­la Boro­me­usza, biskupa.

3. Cią­gle, pomi­mo trud­nej sytu­acji epi­de­mio­lo­gicz­nej, zespół kon­ser­wa­tor­ski pra­cu­je przy ołta­rzu Wita Stwo­sza. Trwa mon­taż rzeźb, w tym rzeź­by Zaśnię­cia NMP oraz pła­sko­rzeźb poszcze­gól­nych kwa­ter i czę­ści środ­ko­wej, a tak­że mikro­ar­chi­tek­tu­ry, czy­li kolumn, bal­da­chi­mów i orna­men­tów wzbo­ga­ca­ją­cych kom­po­zy­cje rzeźbiarskie.

4. Tra­dy­cyj­ne wypo­min­ki za swo­ich bli­skich zmar­łych  moż­na skła­dać w zakry­stii. Zapra­sza­my na modli­twy za bli­skich zmar­łych m.in. w każ­dą nie­dzie­lę o 11.00.

5. Szcze­gól­ną jed­ność ze Świę­ty­mi wyra­ża­my dziś oto­cze­ni reli­kwia­mi gro­ma­dzo­ny­mi od wie­ków w tej bazy­li­ce. Są wśród nich pamiąt­ki Świę­tych zie­mi kra­kow­skiej i miejsc zwią­za­nych z począt­kiem chrze­ści­jań­stwa, pro­fe­so­rów i ubo­gich zakon­ni­ków, papie­ża Jana Paw­ła II oraz czci­god­nych męczen­ni­ków. Przez stu­le­cia umac­nia­ły one wia­rę miesz­kań­ców nasze­go mia­sta, niech będą i dla nas waż­nym świa­dec­twem. Pamię­ta­my tak­że o zwią­za­nym z naszym kościo­łem Słu­dze Bożym Świę­to­sła­wie Mil­czą­cym, o któ­re­go wynie­sie­nie do ołta­rzy nie­ustan­nie się modli­my. Reli­kwie umiesz­czo­ne są w kapli­cy św. Anto­nie­go przy wyj­ściu z bazyliki.