0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Ogłoszenia

Zmarła śp. Maria Ryś

Zmarła śp. Maria Ryś

W Świę­to Nie­po­ka­la­ne­go Ser­ca Naj­święt­szej Maryi Pan­ny — 12 czerw­ca br. zaopa­trzo­na Świę­ty­mi Sakra­men­ta­mi ode­szła do Pana śp. Maria Ryś – mama arcy­bi­sku­pa Grze­go­rza Rysia – metro­po­li­ty łódz­kie­go. Modli­my się za naszą nie­gdy­siej­szą para­fian­kę i rodzi­nę pogrą­żo­ną w żało­bie. Uro­czy­sto­ści pogrze­bo­we odbę­dą się we wto­rek 15 czerw­ca br. w Kra­ko­wie. Pogrzeb roz­pocz­nie Msza Świę­ta w koście­le para­fial­nym pw. Mat­ki Boskiej Fatim­skiej (os. Pod­wa­wel­skie) o godz. 11.00. Odpro­wa­dze­nie Cia­ła od bra­my cmen­ta­rza na Sal­wa­to­rze o godz. 13.30.

Za zmar­łą śp. Marię Ryś odpra­wi­my Eucha­ry­stię 27 czerw­ca o godz. 10.00.