0:00/ 0:00

Wydarzenia

block-title h1

Wydarzenia 21.11.2017

Zakończyły się rekolekcje „Ubogi niech do mnie przyjdzie”

W bazy­li­ce Mariac­kiej zakoń­czy­ły się reko­lek­cje „Ubo­gi niech do mnie przyj­dzie”, w ramach 1. Świa­to­we­go Dnia Ubo­gie­go. Pre­zen­tu­je­my nauki, któ­re wygło­sił do wier­nych ks. Miro­sław Tosza.  Nie­dzie­la,…

Wydarzenia 17.11.2017

Rekolekcje „Ubogi niech do mnie przyjdzie”

W czwar­tek uro­czy­stą mszą świę­tą z udzia­łem arcy­bi­sku­pa Mar­ka Jędra­szew­skie­go roz­po­czę­ły się w bazy­li­ce Mariac­kiej reko­lek­cje „Ubo­gi niech do mnie przyj­dzie”. Odby­wa­ją się  one…

Wydarzenia 13.11.2017

Przesłania 1. Światowego Dnia Ubogich

Jeste­śmy wezwa­ni do wycią­gnię­cia ręki do bied­nych, do spo­tka­nia się z nimi, popa­trze­nia im w oczy, przy­tu­le­nia, aby poczu­li cie­pło miło­ści, któ­ra prze­ła­mu­je krąg samot­no­ści” – napi­sał…

Wydarzenia 13.11.2017

Adoracja Listopadowa #03 UWAGA! WIELKIE RZECZY!

WIELKIE RZECZY UCZYNIŁ MI WSZECHMOCNY! Łk 1,49 ♥ W listo­pa­dzie będzie­my ado­ro­wać i wiel­bić Pana z Mary­ją, Elż­bie­tą i Andrze­jem przede wszyst­kim. 😉 Wie­rzy­my, że całe nie­bo będzie z nami! I Wy…

Wydarzenia 21.10.2017

Adoracja Październikowa #02 nieMOŻLIWE!

Wspól­no­ta „Chry­stus w Sta­rym Mie­ście zapra­sza na kolej­ną Ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. Spo­ty­ka­my się jak zawsze, w ostat­ni czwar­tek mie­sią­ca w Bazy­li­ce Mariac­kiej. Tym razem będzie…

Wydarzenia 16.10.2017

Teologia piękna – między dwoma porządkami: niebieskim i ziemskim

Zapra­sza­my na pierw­sze spo­tka­nie nowe­go cyklu poświę­co­ne­go teo­lo­gii i ducho­wo­ści iko­ny, któ­re będzie mia­ło miej­sce w Bazy­li­ce Mariac­kiej w Kra­ko­wie dnia 22 paź­dzier­ni­ka. Roz­po­czy­na­my…

Wydarzenia 16.10.2017

Spotkania na górze — intensywny kurs słuchania

Wspól­no­ty mariac­kie zapra­sza­ją mło­dych doro­słych na 4-tygo­­d­nio­­we reko­lek­cje pod nazwą „Spo­tka­nia na górze — inten­syw­ny kurs słu­cha­nia”. Rela­cje z ludź­mi bar­dzo moc­no wią­żą się z tym,…