0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

Nagroda Publiczności — głosuj na ołtarz Wita Stwosza

Nagroda Publiczności — głosuj na ołtarz Wita Stwosza

We wrze­śniu w Wene­cji, pod­czas cere­mo­nii przy­zna­nia Euro­pej­skiej Nagro­dy Dzie­dzic­twa /​ Nagro­dy Euro­pa Nostra 2023, wrę­czo­na zosta­nie Nagro­da Publicz­no­ści. Zachę­ca­my do odda­wa­nia gło­sów (vote​.euro​pa​no​stra​.org) na kon­ser­wa­cję ołta­rza Wita Stwosza. 

Kon­ser­wa­cja ołta­rza Wita Stwo­sza w bazy­li­ce Mariac­kiej w Kra­ko­wie wyróż­nio­na zosta­ła naj­wyż­szą euro­pej­ską nagro­dą, nazy­wa­ną euro­pej­skim Osca­rem w obsza­rze dzie­dzic­twa kul­tu­ry — Euro­pej­ską Nagro­dą Dzie­dzic­twa /​ Nagro­da Euro­pa Nostra 2023. Pod­czas cere­mo­nii, któ­ra odbę­dzie się 28 wrze­śnia w Palaz­zo del Cine­ma w Wene­cji, ogło­szo­na zosta­nie lista lau­re­atów Grand Prix oraz lau­re­at Nagro­dy Publicz­no­ści, wyło­nie­ni spo­śród tego­rocz­nych lau­re­atów. Gło­so­wać moż­na do 28 sierpnia.

JAK GŁOSOWAĆ?

Gło­so­wa­nie odby­wa się w języ­ku angielskim.

1. Wejdź na: vote​.euro​pa​no​stra​.org
2. Musisz zagło­so­wać na 3 pro­jek­ty. Waż­ne, żeby pierw­szy głos oddać na ołtarz Wita Stwo­sza, ponie­waż pierw­szy głos daje 3 punk­ty, dru­gi — 2, a trze­ci — 1
3. Podaj swo­je imię i nazwi­sko, kraj oraz dwu­krot­nie adres e‑mail.
4. Możesz zosta­wić komen­tarz odno­szą­cy się do wybra­ne­go pro­jek­tu, jed­nak nie jest to wymagane.
5. Zaak­cep­tuj regu­la­min i klik­nij „Send your vote”
6. Potwierdź swój głos, kli­ka­jąc wia­do­mość e‑mail, któ­rą otrzy­masz. Po potwier­dze­niu gło­su nie moż­na go zmie­nić. Gło­so­wać moż­na tyl­ko raz.