0:00/ 0:00

Kazania

block-title h1

Kazania 01.01.2019

Nowość!

Bądź­że, Jezu, pochwa­lo­ny, Z czy­stej Pan­ny naro­dzo­ny, I Cześć Ci, Ojcze, Duchu Świę­ty, Boże w Trój­cy nie­po­ję­ty. (z Hym­nu św. Anto­nie­go)   Dro­dzy Kra­ko­wia­nie — Bro­no­wia­nie i Goście! To…

Kazania 31.12.2018

Na koniec 2018 — Roku Jubileuszów

Prze­zac­ni Kra­ko­wia­nie i Goście kościo­ła Mariac­kie­go! Przy świę­tym papie­żu Syl­we­strze, patro­nie rado­ści prze­cho­dze­nia ze star­te­go w nowy kalen­darz, czy­ni­my Bogu same­mu Eucha­ry­stię – dzięk­czy­nie­nie…

Kazania 30.12.2018

Rodzic czy partner?

Jed­na z szwedz­kich par­tii poli­tycz­nych w opo­zy­cji do tra­dy­cji, zapla­no­wa­ła w latach sie­dem­dzie­sią­tych wiel­ką refor­mę spo­łecz­ną doku­men­tem: „Rodzi­na przy­szło­ści” (Szwe­cja 1972 r.).…

Kazania 25.12.2018

Pożyczka

W ten wie­czór i w dni Boże­go Naro­dze­nia inten­syw­nie pozna­je­my Boga i Jego hoj­ność. Gdy Synek Boży, Dzie­cię przy­cho­dzi na ten świat w małym Betle­jem sta­je­my się bar­dzo boga­ci. Zatrzy­mu­je­my się…

Kazania 23.12.2018

Nie strońmy

Dzi­siej­sze Sło­wo opo­wia­da rodzin­ną histo­rię sprzed 2000 lat. Widzi­my jak mło­da Mary­ja odwie­dza swo­ją krew­niacz­kę. Idzie do poło­żo­ne­go nie­da­le­ko Jero­zo­li­my Ain Karem. Ta prze­pięk­na wio­ska to dzi­siaj…

Kazania, Wydarzenia 16.12.2018

Matka i Królowa

Uro­czy­stość zakoń­cze­nia roku jubi­le­uszo­we­go 50-lecia Koro­na­cji wize­run­ku Mat­ki Bożej Czę­sto­chow­skiej w bazy­li­ce Mariac­kiej — 15 grud­nia 2018r. Powi­ta­nie ks. inf. Dariu­sza Rasia: Emi­nen­cjo Księ­że…

Kazania 16.12.2018

Córa nieba

Ciesz się i wesel z całe­go ser­ca, Córo Jeru­za­lem! (Księ­ga Sofo­nia­sza 3, 14). Zawo­ła­nie Córo Jero­zo­lim­ska, o któ­rym dziś mówi Sło­wo Boże sło­wa­mi pro­ro­ka Sta­re­go Testa­men­tu odno­si się…