0:00/ 0:00

Ogłoszenia

block-title h1

Ogłoszenia 17.12.2016

4. Niedziela Adwentu

1. Do sobo­ty 24 grud­nia zapra­sza­my wszyst­kich na rora­ty z krót­kim kaza­niem na godz. 7.00. 2. W sobo­tę będzie­my prze­ży­wać Wigi­lię Boże­go Naro­dze­nia. Nie będzie wie­czor­nej Mszy św. a moż­li­wość…

Ogłoszenia 10.12.2016

3. Niedziela Adwentu

1. Dnia 8. grud­nia roku 2016 Jego Świą­to­bli­wość Papież Fran­ci­szek mia­no­wał Metro­po­li­tą Kra­kow­skim Księ­dza Arcy­bi­sku­pa Mar­ka Jędra­szew­skie­go, któ­ry zastą­pi w tej roli bli­skie­go naszym ser­com…

Ogłoszenia 03.12.2016

2. Niedziela Adwentu

1. W tym tygo­dniu w litur­gii będzie­my obcho­dzić: • dzi­siaj: — dzień modli­twy i pomo­cy mate­rial­nej Kościo­ło­wi na Wscho­dzie. Do spe­cjal­nie ozna­czo­nych skar­bon w naszej bazy­li­ce moż­na skła­dać…

Ogłoszenia 28.11.2016

1. Niedziela Adwentu

Roz­po­czę­li­śmy Adwent któ­ry jest okre­sem przy­go­to­wa­nia do uro­czy­sto­ści Naro­dze­nia Pań­skie­go, przez któ­ry wspo­mi­na­my pierw­sze przyj­ście Syna Boże­go do ludzi. Naszym adwen­to­wym przy­go­to­wa­niem…

Ogłoszenia 21.11.2016

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

1. W tym tygo­dniu w litur­gii będzie­my obcho­dzić: • dzi­siaj: o godz. 10.00 — Msza Świę­ta z Jubi­le­uszo­wym Aktem Przy­ję­cia Jezu­sa za Kró­la i Pana o godz. 14.00 Msza Świę­ta w inten­cji…

Ogłoszenia 12.11.2016

33. Niedziela Zwykła

1. W die­ce­zjach dzi­siaj zamknię­cie Nad­zwy­czaj­ne­go Jubi­le­uszu Miło­sier­dzia. Ojciec Świę­ty Fran­ci­szek doko­na tego aktu w Rzy­mie w nie­dzie­lę 20 listo­pa­da br. W naszej bazy­li­ce, któ­ra była…

Ogłoszenia 06.11.2016

32. Niedziela Zwykła

1. W litur­gii roz­po­czy­na­ją­ce­go się tygo­dnia będzie­my prze­ży­wać: • w śro­dę – Rocz­ni­ca poświę­ce­nia Bazy­li­ki Late­rań­skiej (świę­to) • w czwar­tek – wspo­mnie­nie Św. Leona Wiel­kie­go,…