0:00/ 0:00
Ogłoszenia 27.01.2018

4. Niedziela Zwykła

1. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my: • dziś – wspo­mnie­nie św. Toma­sza z Akwi­nu; • we wto­rek — mło­dzież ze wspól­no­ty PANAMA zapra­sza do wspól­nej modli­twy pod­czas Mszy o godz. 18.30, a po jej…

Kazania 21.01.2018

Głosy i Głos

Naj­więk­si teo­lo­dzy zawsze mówią o Bogu tak: wię­cej moż­na powie­dzieć o Nim jaki nie jest, niż jaki jest. Taka teo­lo­gia z powo­dze­niem pro­wa­dzi nas dziś do spo­tka­nia z praw­dą o Bogu. Zobacz­my:…

Ogłoszenia 21.01.2018

3. Niedziela Zwykła

1. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my: • dziś – wspo­mnie­nie św. Agniesz­ki; • w śro­dę – wspo­mnie­nie św. Fran­cisz­ka Sale­ze­go; • w czwar­tek – świę­to nawró­ce­nia św. Paw­ła. Msze Świę­te…

Ogłoszenia 20.01.2018

Jest tam w Krakowie kościół Maryi Panny…

Do naszych rąk tra­fi­ła naj­now­sza książ­ka o Bazy­li­ce Mariac­kiej „Jest tam w Kra­ko­wie kościół Maryi Pan­ny…”, autor­stwa kra­kow­skie­go dzien­ni­ka­rza Lesz­ka Maza­na. Jest to opo­wieść o roli,…

Ogłoszenia 13.01.2018

2. Niedziela Zwykła

1. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my: • dziś – w łącz­no­ści z Ojcem Świę­tym Fran­cisz­kiem i całym Kościo­łem kato­lic­kim obcho­dzi­my 104. Świa­to­wy Dzień Migran­ta i Uchodź­cy. Pamię­taj­my…

Wydarzenia 11.01.2018

Adoracja Styczniowa #05 W DROGĘ!

Wspól­no­ta „Chry­stus w Sta­rym Mie­ście” bar­dzo gorą­co zapra­sza na pierw­szą w 2018 roku Ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. Odbę­dzie się w ostat­ni czwar­tek mie­sią­ca, czy­li 25 stycz­nia…

Ogłoszenia, Wydarzenia 11.01.2018

Sala na Górze zaprasza: 9 owoców Ducha św. w 9 miesięcy

W 2018 roku Sala na Górze pro­wa­dzi nowy pro­jekt for­ma­cyj­ny. Miłość, radość, pokój, cier­pli­wość, uprzej­mość, dobroć, wier­ność, łagod­ność i opa­no­wa­nie – te 9 owo­ców Ducha św. wymie­nio­nych przez św. Paw­ła w „Liście do Gala­tów”…