0:00/ 0:00
Kazania 27.01.2019

Uniwersytet

Ludz­kość po okre­sie szkol­nym weszła w pro­gi uni­wer­sy­te­tu. Okres szkol­ny repre­zen­tu­ją pro­ro­cy, nauczy­cie­le ludu, mędr­cy, kró­lo­wie, któ­rzy prze­czu­wa­li, że przyj­dzie kie­dyś wyraź­ne, roz­strzy­ga­ją­ce…

Ogłoszenia 26.01.2019

3. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu uczci­my: -w ponie­dzia­łek — św. Toma­sza z Akwi­nu; -w czwar­tek — św. Jana Bosko; -w sobo­tę — świę­to Ofia­ro­wa­nia Pań­skie­go; w tym dniu pamię­taj­my  o oso­bach…

Wydarzenia 24.01.2019

Niezwykły czas

Mariac­ka wspól­no­ta Pana­ma już dru­gi dzień prze­by­wa w Pana­ma City. Przed nimi wyda­rze­nia cen­tral­ne i spo­tka­nia z Ojcem Świę­tym Fran­cisz­kiem. Za nimi nato­miast tydzień nie­zwy­kłych, nie­za­po­mnia­nych…

Kazania 22.01.2019

Ślady

Bp Jan Chra­pek powie­dział kie­dyś „Idź przez życie tak, aby śla­dy two­ich stóp prze­trwa­ły cię”. Te sło­wa będą­ce dewi­zą życio­wą bpa sta­ły się inspi­ra­cją do usta­no­wie­nia nagro­dy jego imie­nia. „Ślad”…

Wydarzenia 21.01.2019

Adoracja styczniowa

Wraz z wspól­no­tą Chry­stus w Sta­rym Mie­ście ser­decz­nie  zapra­sza­my 31 stycz­nia na stycz­nio­wą ado­ra­cję #Krok po kro­ku.  W stycz­niu chce­my odkry­wać cier­pli­wość w sobie. Dobrze wie­my,…

Kazania 20.01.2019

Przemiana

Woda i wino. Tajem­ni­cza prze­mia­na. Wiel­ka zapo­wiedź licz­nych cudów Jezu­sa w Kanie Gali­lej­skiej. Taki począ­tek zna­ków, począ­tek dro­gi do tajem­ni­cy zba­wie­nia, śmier­ci i zmar­twych­wsta­nia Pana nas…

Ogłoszenia 20.01.2019

2. Niedziela Zwykła

1. Otrzy­ma­li­śmy miłą wia­do­mość od para­fial­nych piel­grzy­mów na Świa­to­we Dni Mło­dzie­ży: Prze­sy­ła­my ser­decz­nie pozdro­wie­nia z Pana­my, z miej­sco­wo­ści Mona­gril­lo, gdzie prze­by­wa­my obec­nie…