0:00/ 0:00
Kazania 07.01.2020

Wypłynął na głębię

Ta wia­do­mość dotar­ła do kra­ko­wian kil­ka dni temu. Po cięż­kiej cho­ro­bie nowo­two­ro­wej odszedł do wiecz­no­ści, do domu Ojca nie­bie­skie­go, ks. Kano­nik Anto­ni Okrze­sik, wpi­sa­ny jak rzad­ko kto w kra­jo­braz…

Kazania 06.01.2020

Nauczeni miłości

Jeden z por­ta­li inter­ne­to­wych prze­ka­zał: Od zara­nia dzie­jów Biblia jest jed­ną z naj­bar­dziej fascy­nu­ją­cych i tajem­ni­czych ksiąg ludz­ko­ści. Powsta­ła przez kil­ka­na­ście wie­ków, opie­ra­ła…

Kazania 06.01.2020

Kruszyna pokoju

Sło­wo Boże otrzy­mu­je­my zawsze w odpo­wied­nim momen­cie. Dzie­je się to w odpo­wie­dzi na nasze nie­po­ko­je, w odpo­wie­dzi na lęki, któ­re nam towa­rzy­szą każ­de­go tygo­dnia. Lekar­stwem na nie­po­kój…

Ogłoszenia 05.01.2020

2. Niedziela po Narodzeniu Pańskim

1. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my: — w ponie­dzia­łek – Uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skie­go — Trzech Kró­li. Wyjąt­ko­wo nie będzie Mszy o godz. 20.00. Moż­li­wość uczest­nic­twa w Eucha­ry­stii…

Wydarzenia 04.01.2020

Zmarł ks. Antoni Okrzesik

Zmarł ks. kano­nik Anto­ni Okrze­sik (1936−2020), wie­lo­let­ni rek­tor kościo­ła św. Woj­cie­cha. Modli­my się za jego duszę, dzię­ku­je­my Bogu za jego twór­cze życie oraz za posłu­gę w kon­fe­sjo­na­le w koście­le…

Wydarzenia 03.01.2020

130-lecie chóru „Hasło”

O pie­śni nasza brzmij wszerz i wzdłuż! I w górę wznoś się ku nie­bios bram!… Rado­ści życia siłą swą wzmóż! A dusze pro­wadź, gdzie Bóg jest Sam! Rze­mieśl­ni­cze Towa­rzy­stwo Śpie­wac­kie „Hasło” dzia­ła­ją­ce…

Kazania 31.12.2019

Na głos dzwonu

Dzięk­czy­nie­nie i pod­su­mo­wa­nie roku w bazy­li­ce Mariac­kiej w Kra­ko­wie — 31 grud­nia AD 2019 Dro­dzy Przy­ja­cie­le kościo­ła Mariac­kie­go w Kra­ko­wie! Przy świę­tym papie­żu Syl­we­strze…