0:00/ 0:00
Ogłoszenia 29.07.2019

17. Niedziela Zwykła

1. Przy­po­mi­na­my, że przez okres waka­cyj­ny w naszej Bazy­li­ce Mariac­kiej Msze Świę­te będą cele­bro­wa­ne w dni powsze­dnie od 6.00 do 11.00 o każ­dej peł­nej godzi­nie, oraz wie­czo­rem o godz. 18.30.…

Kazania 21.07.2019

Lądowanie

W tę sobo­tę minę­ło 50 lat od lądo­wa­nia Apol­lo 11 na Księ­ży­cu. Wyj­ście astro­nau­tów na jego powierzch­nię nastą­pi­ło wła­ści­wie 21 lip­ca. Neil Arm­strong po dra­bin­ce zszedł z lądow­ni­ka i posta­wił…

Ogłoszenia 20.07.2019

16. Niedziela Zwykła

1. Przy­po­mi­na­my, że przez okres waka­cyj­ny w naszej Bazy­li­ce Msze Świę­te będą cele­bro­wa­ne w dni powsze­dnie od 6.00 do 11.00 o każ­dej peł­nej godzi­nie, oraz wie­czo­rem o godz. 18.30. 2. W tygo­dniu…

Ogłoszenia 13.07.2019

15. Niedziela Zwykła

1. Przy­po­mi­na­my, że przez okres waka­cyj­ny w naszej Bazy­li­ce Mariac­kiej Msze świę­te będą cele­bro­wa­ne w dni powsze­dnie od 6.00 do 11.00 o każ­dej peł­nej godzi­nie, oraz wie­czo­rem o godz. 18.30.…

Kazania 07.07.2019

72

Wyzna­czył jesz­cze innych sie­dem­dzie­się­ciu dwóch uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każ­de­go mia­sta i miej­sco­wo­ści, dokąd sam przyjść zamie­rzał (Łk 10,1). Skąd się wzię­ła licz­ba 72 uczniów?…

Ogłoszenia 06.07.2019

14. Niedziela Zwykła

1. Przy­po­mi­na­my, że przez okres waka­cyj­ny w naszej bazy­li­ce Mariac­kiej Msze Świę­te będą cele­bro­wa­ne w dni powsze­dnie od 6.00 do 11.00 o każ­dej peł­nej godzi­nie, oraz wie­czo­rem o godz. 18.30.…

Koncerty 04.07.2019

V Mariacki Festiwal Organowy

Mię­dzy­uczel­nia­ny Insty­tut Muzy­ki Kościel­nej oraz bazy­li­ka Mariac­ka ser­decz­nie zapra­sza­ją na V Mariac­ki Festi­wal Orga­no­wy, któ­ry odbę­dzie się w dniach 16 lip­ca — 8 sierp­nia 2019 roku. …