0:00/ 0:00
Ogłoszenia 12.06.2018

10. Niedziela Zwykła

1. Dziś na kra­kow­skim Ryn­ku odby­wa­ją się Dni Inte­gra­cji pod hasłem „Zwy­cię­żać Mimo Wszyst­ko”. 2. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my: • w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie św. Bar­na­by. Pod­czas Mszy…

Kazania 10.06.2018

Proporcja

Kie­dy w Sło­wie na dziś otrzy­mu­je­my por­cję słow­ni­ka rodem z demo­no­lo­gii, potrze­ba nam zasta­no­wić się, choć­by krót­ko, nad świa­tem nie­wi­dzial­nym. Sło­wo zawie­ra sfor­mu­ło­wa­nia doty­czą­ce…

Wydarzenia 09.06.2018

Laudacja

9 czerw­ca Archi­pre­zbi­te­ro­wi Bazy­li­ki Mariac­kej ks. inf. Dariu­szo­wi Rasio­wi nada­ny został tytuł Hono­ro­we­go Bra­ta Kur­ko­we­go.  Czci­god­ny Księ­że Archi­pre­zbi­te­rze Bazy­li­ki Mariac­kiej w Kra­ko­wie,…

Koncerty 08.06.2018

Koncert chóru Royal Holloway

Ser­decz­nie zapra­sza­my 14 czerw­ca o godz. 19.30 do bazy­li­ki Mariac­kiej na kon­cert lon­dyń­skie­go Chó­ru Founder’s Uni­wer­sy­te­tu Lon­dyń­skie­go Roy­al Hol­lo­way.  Pod­czas kon­cer­tu chór zapre­zen­tu­je…

Kazania 07.06.2018

Milimetr

Gdzie współ­cze­sny czło­wiek szu­ka dziś NPO, czy­li naj­waż­niej­sze­go punk­tu odnie­sie­nia? Są róż­ne moż­li­wo­ści. Wymień­my choć­by trzy. Pierw­szy popu­lar­ny spo­sób szu­ka­nia naj­waż­niej­sze­go punk­tu…

Koncerty 06.06.2018

Festiwal Chóralny „Cracovia Cantans”

Ser­decz­nie zapra­sza­my 8 czerw­ca (pią­tek) o godz. 19.15 do bazy­li­ki Mariac­kiej, na kon­cert chó­rów w ramach IX Kra­kow­skie­go Mię­dzy­na­ro­do­we­go Festi­wa­lu Chó­ral­ne­go „Cra­co­via Can­tans”. …

Kazania 03.06.2018

Gliniane serce

Apo­sto­ło­wie prze­ży­li wiel­ki szok. Zba­wi­ciel czy­ni spek­ta­ku­lar­ny cud uzdro­wie­nia. Oży­wia uschłą od uro­dze­nia rękę! Dla Apo­sto­łów to swo­ista foto­gra­fia-​błysk-​flesz bóstwa Jezu­sa i nauka miło­ści.…