0:00/ 0:00

Aktualności

block-title h1

Kazania 22.03.2020

Ufni. W czasach epidemii

Tekst Ewan­ge­lii o nie­wi­do­mym otwie­ra nam wszyst­kim oczy. Widzi­my, że Bóg patrzy ina­czej niż czło­wiek. Nie zatrzy­mu­je się na tym co prze­ra­ża. Bóg widzi w ciem­no­ści. Bóg sam jest Świa­tłem. On pro­wa­dzi.…

Ogłoszenia 21.03.2020

4. Niedziela Wielkiego Postu

1. Dro­dzy kra­ko­wia­nie i para­fia­nie, modli­my się za Was wszyst­kich w cza­sach epi­de­mii. Odpra­wia­my za Was Msze św. i łączy­my się z Wami szcze­gól­nie pod­czas modli­twy wier­nych. Pro­si­my Boga o siłę…

Ogłoszenia 20.03.2020

Odpust specjalny

Peni­ten­cja­ria Apo­stol­ska na mocy upraw­nień udzie­lo­nych jej przez Ojca Świę­te­go posta­no­wi­ła o udzie­le­niu odpu­stu wier­nym dotknię­tym cho­ro­bą CoVID-19, a tak­że pra­cow­ni­kom służ­by zdro­wia, człon­kom…

Kazania 19.03.2020

Ucieczka

W zeszłym roku czci­li­śmy razem św. Józe­fa odno­sząc się do nowe­go dzwo­nu kra­kow­skie­go „Józef z Naza­re­tu”. Zawie­szo­no go w bazy­li­ce Mariac­kiej i towa­rzy­szy nam od 1 stycz­nia tego roku, od…

Kazania 15.03.2020

Odpowiedzialni — w czasach epidemii

Pod stud­nią Jaku­bo­wą, obok mia­stecz­ka Sychar, Jezus daje nam dzi­siaj w koście­le Mariac­kim lek­cję odpo­wie­dzial­no­ści. Przy­by­wa­my do stud­ni. Naszą stud­nią jest Eucha­ry­stia. Ta stud­nia to wezwa­nie do oso­bi­stej…

Ogłoszenia 14.03.2020

Dekret abpa Marka Jędraszewskiego

Dekret po wpro­wa­dze­niu sta­nu zagro­że­nia epi­de­micz­ne­go:  W nawią­za­niu do reko­men­da­cji Rady Sta­łej Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski z dnia 12 mar­ca 2020 r., któ­re obo­wią­zu­ją do dnia 29 mar­ca…

Ogłoszenia 12.03.2020

Komunikat KEP

Do 29 mar­ca pod­czas Mszy św. znak poko­ju nale­ży prze­ka­zy­wać bez poda­wa­nia rąk, nale­ży powstrzy­mać się ponad­to od odda­wa­nia czci reli­kwiom poprzez poca­łu­nek lub dotknię­cie — napi­sa­ła Rada Sta­ła Kon­fe­ren­cji…