0:00/ 0:00
Kazania 07.10.2018

Rana

Dzi­siej­sze Sło­wo tra­fia w punkt, w sed­no spra­wy naj­bar­dziej natu­ral­nej i ludz­kiej. Prze­cież ludzie z natu­ry rze­czy i z woli Stwór­cy prze­zna­cze­ni są do bycia we dwo­je, do łącze­nia…

Ogłoszenia 06.10.2018

27. Niedziela Zwykła

1. W tygo­dniu będzie­my prze­ży­wać: -dziś – wspo­mnie­nie NMP Różań­co­wej. Przez cały paź­dzier­nik zapra­sza­my do wspól­ne­go odma­wia­nia Różań­ca o godz. 18.00;  -we wto­rek – wspo­mnie­nie św.…

Ogłoszenia 29.09.2018

26. Niedziela Zwykła

1. W tygo­dniu będzie­my prze­ży­wać: -dziś – wspo­mnie­nie św. Hie­ro­ni­ma. Roz­po­czy­na­my rów­nież nabo­żeń­stwa różań­co­we – zapra­sza­my do wspól­nej modli­twy przez cały paź­dzier­nik o godz.…

Wydarzenia 28.09.2018

Mistrz i Katarzyna

W Pała­cu Bisku­pa Era­zma Cioł­ka zosta­ła otwar­ta wysta­wa „Mistrz i Kata­rzy­na. Hans von Kulm­bach i jego dzie­ła dla Kra­ko­wa”. Moż­na na niej podzi­wiać m.in. sześć z ośmiu kwa­ter reta­bu­lum z cyklem…

Wydarzenia 26.09.2018

Dom Wspólnoty Chleb Życia w Bronowicach

22 wrze­śnia otwar­ty został Dom Wspól­no­ty Chleb Życia w Bro­no­wi­cach przy ul. Pod Strze­chą 31a. Wie­lu dobrych ludzi pomo­gło z opusz­czo­ne­go domo­stwa uczy­nić dom dla ubo­gich, para­fie kra­kow­skie kwe­sto­wa­ły,…

Kazania 23.09.2018

Program

Jezus usiadł, przy­wo­łał Dwu­na­stu i rzekł do nich: Jeśli ktoś chce być pierw­szym, niech będzie ostat­nim ze wszyst­kich i słu­gą wszyst­kich (Mk 9,35). Jezus od ośmiu wie­ków, w tej­że kra­kow­skiej świą­ty­ni…

Ogłoszenia 22.09.2018

25. Niedziela Zwykła

1. W tygo­dniu będzie­my prze­ży­wać: -w ponie­dzia­łek – w koście­le Sióstr Pre­zen­tek wspo­mnie­nie NMP od Wyku­pu Nie­wol­ni­ków; -we wto­rek – wspól­no­ta PanA­MA zapra­sza na wie­czor­ną Eucha­ry­stię…