0:00/ 0:00
Ogłoszenia 16.04.2019

Informacja dot. bezpieczeństwa

Pozo­sta­jąc w soli­dar­no­ści z gospo­da­rza­mi kate­dry Notre Dame w Pary­żu, któ­rą odwie­dzi­li­śmy 1 grud­nia 2018 roku wraz z chó­rem Cap­pel­la Maria­lis, poda­je­my kil­ka infor­ma­cji doty­czą­cych…

Wydarzenia 14.04.2019

Święte Triduum Paschalne

Zapra­sza­my na obrzę­dy Świę­te­go Tri­du­um Pas­chal­ne­go w Wiel­ki Czwar­tek, Pią­tek i Sobo­tę na godz. 19.00. Przed połu­dniem w tych dniach nie będzie w bazy­li­ce żad­nych nabo­żeństw. …

Ogłoszenia 13.04.2019

Niedziela Palmowa — Męki Pańskiej

1. Dziś obcho­dy Świa­to­we­go Dnia Mło­dzie­ży w wymia­rze die­ce­zjal­nym. Po Mszy wie­czor­nej wspól­no­ta PANAMA zapra­sza na spo­tka­nie do sal­ki kate­che­tycz­nej. Mło­dzież naszej para­fii, któ­ra uczest­ni­czy­ła…

Wydarzenia 10.04.2019

Władysław Ślazyk. Postać z ołtarza

Wła­dy­sław Śla­zyk (1907−1985) – przez 25 lat opro­wa­dzał zwie­dza­ją­cych po koście­le Mariac­kim. W swo­jej kami­zel­ce i pele­ry­nie ozdo­bio­nej tar­cza­mi szkol­ny­mi był barw­ną wizy­tów­ką nie tyl­ko…

Kazania 09.04.2019

Konserwator w niebie

Pan Tomasz, któ­re­go set­ki razy gości­ły te rusz­to­wa­nia, a tak napraw­dę ta świą­ty­nia z Jej Patron­ką Pan­ną Mary­ją, odszedł od nas przed­wcze­śnie. Czło­wiek tak wiel­kiej pasji, tylu talen­tów, spraw­ny…

Wydarzenia 08.04.2019

Reanimacja zranionego świata — rekolekcje wielkopostne

Ser­decz­nie zapra­sza­my na reko­lek­cje wiel­ko­post­ne „Reani­ma­cja zra­nio­ne­go świa­ta”, któ­re odbę­dą się od 7 do 11 kwiet­nia w bazy­li­ce Mariac­kiej. Popro­wa­dzi je domi­ni­ka­nin o. Stach Nowak. …

Kazania 07.04.2019

Curriculum vitae

Św. Paweł może być nam prze­wod­ni­kiem po nie­jed­nym życio­ry­sie. My wie­rzą­cy, wie­my, że jeśli ktoś się nawró­ci choć­by raz w życiu z wła­snych mar­no­traw­no­ści to odczu­wa ten sam sens. Do szpi­ku kości…