0:00/ 0:00

Aktualności

block-title h1

Ogłoszenia 20.06.2020

12. Niedziela Zwykła

1. W roz­po­czę­tym tygo­dniu: — dziś — wspo­mnie­nie św. Aloj­ze­go Gon­za­gi. O godz. 20.00 odbę­dzie się Kon­cert Pamię­ci Jana Paw­ła II, w któ­rym 40 arty­stów z całe­go świa­ta zapre­zen­tu­je…

Wydarzenia 19.06.2020

Adoracja Czerwcowa #10 Powiedz tylko słowo!

Dro­dzy, przed nami ostat­nie spo­tka­nie w naszym rocz­nym cyklu Ado­ra­cji 🙂 Od wrze­śnia ub.r. przy­glą­da­my się histo­riom ludzi, któ­rzy spo­tka­li Jezu­sa na swo­jej dro­dze życia i któ­re ich cał­ko­wi­cie…

Kazania 14.06.2020

Święci

Z cza­sów daw­nych, ze Sta­re­go Testa­men­tu pocho­dzą dzi­siej­sze sło­wa Pisma: wy będzie­cie Mi kró­le­stwem kapła­nów i ludem świę­tym. Tyl­ko pozor­nie to sfor­mu­ło­wa­nie na wyrost. Chrze­ści­ja­nie, z gr.…

Ogłoszenia 13.06.2020

11. Niedziela Zwykła

1. W roz­po­czę­tym tygo­dniu: — dziś — o godz. 16.00 pol­scy bisku­pi odpra­wią uro­czy­stą Mszę św. w sank­tu­arium św. Jana Paw­ła II na Bia­łych Morzach w Kra­ko­wie, w cza­sie któ­rej Sło­wo Boże…

Kazania 07.06.2020

Krzyżowi

W kon­tek­ście dzi­siej­szej uro­czy­sto­ści zadaj­my sobie pyta­nie: w jaki spo­sób czy­ni­my zna­ki krzy­ża świę­te­go na co dzień? Prze­cież to zna­ki — kon­kret­ne obja­wy wia­ry w Trój­cę św. Czy dba­my…

Ogłoszenia 07.06.2020

Uroczystość Najświętszej Trójcy

1. Dziś w Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej koń­czy się okres spo­wie­dzi i komu­nii św. wiel­ka­noc­nej. 2. W roz­po­czę­tym tygo­dniu: — w ponie­dzia­łek — wspo­mnie­nie św. Jadwi­gi, kró­lo­wej; — w czwar­tek…

Kazania 31.05.2020

Obdarowani

Ura­do­wa­li się zatem ucznio­wie, ujrzaw­szy Pana. A Jezus zno­wu rzekł do nich: „Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posy­łam”. Po tych sło­wach tchnął na nich i powie­dział im: „Weź­mij­cie Ducha Świę­te­go!”…