0:00/ 0:00
Kazania 09.06.2019

Uwolnij!

Uwol­nij swo­je źró­dła” — kato­lic­ka misjo­nar­ka z USA Maria Vadia napi­sa­ła książ­kę pod takim tytu­łem. Autor­ka zachę­ca nas w niej wprost: Uwol­nij­cie swo­je źró­dła ducho­we, czę­sto jak­by uśpio­ne.…

Wydarzenia 08.06.2019

Dziękczynienie za beatyfikację bł. Michała Giedroycia

Wzo­ro­wo odpo­wie­dział na wia­rę w Boga, któ­ry jest miło­ścią, ponie­waż wła­śnie w miło­ści Boga odnaj­dy­wał świa­tło życia i pokój ser­ca” — tak o bł. Micha­le Gie­droy­ciu mówił 8 czerw­ca…

Ogłoszenia 08.06.2019

Niedziela Zesłania Ducha Świętego

1. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my: -dziś – 40. rocz­ni­ca wizy­ty Jana Paw­ła II w bazy­li­ce Mariac­kiej; -w ponie­dzia­łek – świę­to NMP Mat­ki Kościo­ła. Msze od 6.00 do 8.00 co pół godzi­ny, a następ­nie…

Ogłoszenia 01.06.2019

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

1. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my: -nowen­nę ku czci Ducha Świę­te­go. Zapra­sza­my przez cały tydzień o godz. 18.00 do kościo­ła św. Toma­sza przy ul. Szpi­tal­nej; -w ponie­dzia­łek – wspo­mnie­nie świę­tych…

Koncerty 31.05.2019

Koncert „Dekada zrywu wolności”

Ser­decz­nie zapra­sza­my 4 czerw­ca o godz. 16.00 do bazy­li­ki Mariac­kiej na kon­cert w ramach „Deka­dy zry­wu wol­no­ści”. 9 czerw­ca 1979 w bazy­li­ce oo. Fran­cisz­ka­nów w Kra­ko­wie, pod­czas…

Wydarzenia 31.05.2019

Nowy mariacki dzwon „Św. Józef z Nazaretu”

31 maja 2019 w pra­cow­ni Fel­czyń­skich w Prze­my­ślu został odla­ny nowy dzwon „Św. Józef z Naza­re­tu”. Jest on votum wdzięcz­no­ści na 700-lecie kościo­ła Mariac­kie­go.  Nowy dzwon nosi imię św. Józe­fa…

Ogłoszenia 26.05.2019

6. Niedziela Wielkanocna

1. Przez cały mie­siąc zapra­sza­my do wspól­nej modli­twy pod­czas nabo­żeństw majo­wych, któ­re będzie­my odpra­wiać o godz. 18.00. 2. W tygo­dniu prze­ży­wać będzie­my: -dziś –przy­pa­da wspo­mnie­nie…