0:00/ 0:00
Ogłoszenia 12.08.2018

19. Niedziela Zwykła

1. W litur­gii będzie­my prze­ży­wać: • w ponie­dzia­łek – świę­to NMP Kal­wa­ryj­skiej; • we wto­rek – wspo­mnie­nie św. Mak­sy­mi­lia­na; pod­czas mszy o godz. 18.30 będzie­my modlić się wraz z arty­sta­mi…

Kazania 10.08.2018

Śluby

Dzię­ku­ję za zapro­sze­nie na nowen­nę przed uro­czy­sto­ścią św. Kla­ry, i cie­szę się z Waszych licz­nych wię­zi z kościo­łem Mariac­kim w Kra­ko­wie. Nie­je­den ornat mariac­ki nosi śla­dy pre­cy­zyj­nych…

Wydarzenia 09.08.2018

Bazylika przyjazna jerzykom (We’re swift friendly)

Kra­kow­skie pta­ki to nie tyl­ko gołę­bie, cho­ciaż to one jako pierw­sze sta­ją nam przed ocza­mi, gdy myśli­my o fru­wa­ją­cych stwo­rze­niach nad Ryn­kiem Głów­nym. Jed­nak przez kil­ka wio­sen­no-​let­nich mie­się­cy,…

Kazania 07.08.2018

Przemiany

Bóg jest wiel­kim spe­cja­li­stą od cudow­nych prze­mian, meta­mor­foz, trans­for­ma­cji, zmian, prze­obra­żeń. U same­go począt­ku cza­su Bóg stwo­rzył świat. On posia­da taką moc, że potra­fił prze­obra­zić nic w coś.…

Kazania 05.08.2018

Śnieg

To śnieg wska­zał pierw­szą wśród świa­ta rzym­skie­go świą­ty­nię poświę­co­ną Mat­ce Zba­wi­cie­la — San­ta Maria Mag­gio­re. Po zna­ku śnie­gu w 352 roku papież Libe­riusz w obec­no­ści ludu rzym­skie­go…

Ogłoszenia 05.08.2018

18. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu obcho­dzić będzie­my: — w ponie­dzia­łek – Prze­mie­nie­nie Pań­skie, odpust w pobli­skim koście­le Ojców Pija­rów o godz. 19.00 będzie cele­bro­wał Archi­pre­zbi­ter Bazy­li­ki Mariac­kiej;…

Kazania 30.07.2018

Sekwencja

Mam wra­że­nie, że każ­dy z nas posia­da wro­dzo­ną cie­ka­wość cudu. Każ­dy chciał­by przy­naj­mniej raz w życiu odpo­wie­dzieć sobie na pyta­nie: jak Bóg spra­wia cuda, jak dzie­ją się te nad­zwy­czaj­ne zda­rze­nia?…