0:00/ 0:00

Aktualności

block-title h1

Kazania 30.08.2020

Piękni

Cóż bowiem za korzyść odnie­sie czło­wiek, choć­by cały świat zyskał, a na swej duszy szko­dę poniósł? Albo co da czło­wiek w zamian za swo­ją duszę? (Mt 16). To cen­tral­ne pyta­nia Jezu­sa w nie­spo­dzie­wa­nym…

Ogłoszenia 30.08.2020

22. Niedziela Zwykła

1. Przy­po­mi­na­my o powa­ka­cyj­nej zmia­nie porząd­ku Mszy świę­tych: w dni powsze­dnie od 6.00 do 11.00 co pół godzi­ny i wie­czo­rem o godz. 18.30. 2. W roz­po­czę­tym tygo­dniu: -we wto­rek — o godz.…

Kazania 23.08.2020

Odważni

Co miał na myśli Piotr, mówiąc o Jezu­sie, że jest Mesja­szem? W I wie­ku sło­wo mesjasz ozna­cza­ło nowe­go kró­la, wyba­wi­cie­la Izra­ela, prze­po­wia­da­ne­go przez pro­ro­ków wyzwo­li­cie­la naro­du wybra­ne­go.…

Ogłoszenia 23.08.2020

21. Niedziela Zwykła

1. W roz­po­czę­tym tygo­dniu: -w ponie­dzia­łek — świę­to św. Bar­tło­mie­ja; -w śro­dę — uro­czy­stość NMP Czę­sto­chow­skiej; -w czwar­tek — wspo­mnie­nie św. Moni­ki. Po Mszy o godz. 18.30 ado­ra­cja Naj­święt­sze­go…

Wydarzenia 18.08.2020

Adoracja Sierpniowa | Nie poddawaj się!

Kocha­ni, ostat­ni czwar­tek zbli­ża się wiel­ki­mi kro­ka­mi, dla­te­go pra­gnie­my Was zapro­sić na spo­tka­nie z Panem Jezu­sem 😀 Wyjąt­ko­we, nie­za­stą­pio­ne jest każ­de spo­tka­nie z Bogiem 💙 W tym mie­sią­cu…

Ogłoszenia 16.08.2020

20. Niedziela Zwykła

1. W roz­po­czę­tym tygo­dniu: -dziś prze­ży­wa­my Dzień soli­dar­no­ści z miesz­kań­ca­mi Bej­ru­tu. Wspo­ma­ga­jąc poszko­do­wa­nych naszy­mi modli­twa­mi może­my też przez cały tydzień do ozna­czo­nych skar­bon…

Kazania 15.08.2020

Maryjni

W tym roku każ­da Eucha­ry­stia w koście­le Mariac­kim posia­da szcze­gól­ny cha­rak­ter, ale nie z powo­du cza­su epi­de­micz­ne­go zagro­że­nia. Obcho­dzi­my bowiem 700-lecie kon­se­kra­cji tego gotyc­kie­go kościo­ła.…