0:00/ 0:00

Aktualności

block-title h1

Koncerty 13.06.2017

15.06 — Koncert na Boże Ciało

Ser­decz­nie zapra­sza­my na kolej­ny kon­cert orga­no­wy w rama­ch śród­rocz­ne­go cyklu    Mariac­kie­go Festi­wa­lu Orga­no­we­go. Tym razem, tuż po wie­czor­nej mszy w uro­czy­sto­ść Boże­go Cia­ła,…

Ogłoszenia 11.06.2017

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

1. Dziś w archi­die­ce­zji kra­kow­skiej koń­czy się okres spo­wie­dzi i Komu­nii Świę­tej Wiel­ka­noc­nej 2. W litur­gii następ­ne­go tygo­dnia: • we wto­rek – wspo­mnie­nie św. Anto­nie­go z Padwy, pre­zbi­te­ra…

Wydarzenia 08.06.2017

Uwielbienie na Rynku: „Jedno Ciało w jednym Duchu” — 14.06

Uwiel­bie­nie na Ryn­ku: „Jed­no Cia­ło w jed­nym Duchu” będzie nie­co­dzien­nym wyda­rze­niem modli­tew­no-muzycz­nym kra­kow­skie­go Kościo­ła, na któ­re zapra­sza­my wszyst­ki­ch mieszkańców i gości nasze­go mia­sta i oko­lic. W wigi­lię Boże­go…

Koncerty 05.06.2017

10.06. — Koncert Orkiestry Symfonicznej

Ser­decz­nie zapra­sza­my na wyjąt­ko­wy kon­cert muzy­ki dwó­ch wiel­ki­ch mistrzów: Jana Seba­stia­na Bacha oraz Wol­fgan­ga Ama­de­usz Mozar­ta, któ­ry odbę­dzie się w sobo­tę, 10 czerw­ca br., o godz. 20.00. …

Ogłoszenia 04.06.2017

Niedziela Zesłania Ducha Świętego

1. W litur­gii roz­po­czy­na­ją­ce­go się tygo­dnia: • dziś – w Uro­czy­sto­ść Zesła­nia Ducha Świę­te­go – moż­na uzy­skać odpu­st za odśpie­wa­nie hym­nu O Stwo­rzy­cie­lu, Duchu przyj­dź; • w ponie­dzia­łek…

Koncerty 02.06.2017

04.06. — Niedzielny koncert chórów

W naj­bliż­szą nie­dzie­lę, 4 czerw­ca br., w Uro­czy­sto­ść Zesła­nia Ducha Świę­te­go, bez­po­śred­nio po zakoń­cze­niu Mszy św. o godz. 18.30. zapra­sza­my na kon­cert w Bazy­li­ce Mariac­kiej. Wspól­nie…

Wydarzenia 30.05.2017

Msza św. na wakacjach: iść czy nie iść? — 8.06.2017

Czy kato­lik może w Szwe­cji iść do zbo­ru lute­rań­skie­go? Czy w cer­kwi może­my przy­jąć Komu­nię? Na zakoń­cze­nie nasze­go cyklu kate­chez o Mszy św. przy­go­to­wa­li­śmy prak­tycz­ny prze­wod­nik waka­cyj­ny. Kon­fe­ren­cję pn. „Msza św. na…