0:00/ 0:00

Aktualności

block-title h1

Ogłoszenia 07.11.2020

32. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będzie­my: — w ponie­dzia­łek – rocz­ni­cę poświę­ce­nia Bazy­li­ki Late­rań­skiej; — we wto­rek – wspo­mnie­nie św. Leona Wiel­kie­go, papie­ża…

Kazania 01.11.2020

Pokojowi

W świą­tecz­ny dzień Wszyst­kich Świę­tych, tych któ­rzy nie zosta­li ofi­cjal­nie kano­ni­zo­wa­ni, a już prze­by­wa­ją w nie­bie i tych, któ­rzy zosta­li już wyróż­nie­ni ofi­cjal­nie przez wspól­no­tę…

Ogłoszenia 31.10.2020

Uroczystość Wszystkich Świętych

1. Jutro Wspo­mnie­nie Wszyst­kich Wier­nych Zmar­łych. Msze świę­te w tym dniu będą od 6.00 do 8.00 co pół godzi­ny, oraz o godz. 9.00, 10.00, 11.00, a tak­że wie­czo­rem o godz. 18.30. Po wie­czor­nej Mszy świę­tej…

Ogłoszenia 29.10.2020

Dekret dot. odpustu zupełnego

W bie­żą­cym roku, w aktu­al­nych oko­licz­no­ściach spo­wo­do­wa­nych pan­de­mią COVID-19, odpu­sty zupeł­ne dla wier­nych zmar­łych będzie moż­na uzy­skać przez cały listo­pad, przy zmie­nio­nych warun­kach…

Ogłoszenia 24.10.2020

List Metropolity Krakowskiego w związku z nową falą pandemii COVID-19

List Arcy­bi­sku­pa Metro­po­li­ty Kra­kow­skie­go w związ­ku z nową falą pan­de­mii COVID-19 Uko­cha­ni Archi­die­ce­zja­nie! W więk­szo­ści para­fii nie­dzie­la poprze­dza­ją­ca uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych…

Ogłoszenia 24.10.2020

30. Niedziela Zwykła

1. W tym tygo­dniu w Litur­gii Kościo­ła prze­ży­wać będzie­my: -dzi­siaj – rocz­ni­ca poświę­ce­nia wła­sne­go kościo­ła. Skła­da­my Bogu dzię­ki za pięk­no i misję naszej mariac­kiej świą­ty­ni. Pamię­taj­my…

Wydarzenia 22.10.2020

Adoracja Październikowa #1 | Bez troski

Aktu­al­ny czas bynaj­mniej nie koja­rzy się z „bez­tro­ską“. Nie­pew­na sytu­acja epi­de­micz­na, jesien­na chan­dra czy desz­czo­wa pogo­da nie uła­twia­ją. Jed­nak jest Ktoś, kto chce z nami te wszel­kie tro­ski nosić.…