0:00/ 0:00
Wydarzenia 02.12.2018

Na roraty

Roz­po­czął się Adwent – szcze­gól­ny okres w Roku Litur­gicz­nym, któ­ry przy­go­to­wu­je nas do Świąt Boże­go Naro­dze­nia. Rora­ty w bazy­li­ce Mariac­kiej odpra­wia­ne będą w dni powsze­dnie o godz.…

Ogłoszenia 01.12.2018

1. Niedziela Adwentu

1. Roz­po­czę­li­śmy Adwent, któ­ry ma nas przy­go­to­wać do uro­czy­sto­ści Naro­dze­nia Pań­skie­go. W tym wyjąt­ko­wym cza­sie zapra­sza­my na rora­ty, któ­re będzie­my cele­bro­wać od ponie­dział­ku do sobo­ty…

Kazania 25.11.2018

Królestwo

W nie­dzie­lę Chry­stu­sa Kró­la, przy­po­mi­na­my sobie nawza­jem, że mamy nad sobą wła­dzę. Zmie­nia­ją się cza­sy, epo­ki, sys­te­my, gra­ni­ce państw. A ludzie cią­gle mają nad sobą jakąś wła­dzę. Chry­stus też…

Ogłoszenia 24.11.2018

34. Niedziela Zwykła

1. W tygo­dniu obcho­dzić będzie­my: -dziś – wspo­mnie­nie św. Kata­rzy­ny Alek­san­dryj­skiej; -w ponie­dzia­łek – na Mszy o godz. 9.00 w inten­cji Mało­pol­ski i jej miesz­kań­ców modlić się będą…

Jubileusz, Kazania 24.11.2018

Cicha

W dzień świę­tych męczen­ni­ków kore­ań­skich, Andrze­ja Dung — Lac, pre­zbi­te­ra i Towa­rzy­szy jeste­śmy zgro­ma­dze­ni w bazy­li­ce Mariac­kiej, jako wspól­no­ta kapła­nów deka­na­tu Kra­ków Cen­trum. Nasze…

Kazania 22.11.2018

Miasto i ofiara

Gdy Jezus był już bli­sko Jero­zo­li­my, na widok mia­sta zapła­kał nad nim i rzekł: „O gdy­byś i ty pozna­ło w ten dzień to, co słu­ży poko­jo­wi” (Łk 19,41). Kie­dy Syn Boży pła­cze nad mia­stem, szcze­gól­nie…

Wydarzenia 19.11.2018

Spotkanie z pielgrzymem

Ser­decz­nie zapra­sza­my 22 listo­pa­da po Mszy św. o godz. 18.30 do sal­ki kate­che­tycz­nej na spo­tka­nie z Toma­szem Jędrze­jew­skim — człon­kiem wspól­no­ty mariac­kiej Chry­stus w Sta­rym Mie­ście, któ­ry…