0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Kazania

block-title h1

Kazania 20.08.2023

Obcy?

Cudzo­zie­miec, poga­nin, kobie­ta kana­nej­ska to boha­te­ro­wie dzi­siej­szych czy­tań. Moż­na w jed­nym sło­wie zmie­ścić te trzy typy: to ci obcy. Nie­któ­rzy wypo­wia­da­ją sło­wo „obcy” z zaciśniętymi…

Kazania 13.08.2023

Korona

Ślu­by lwow­skie kró­la Jana Kazi­mie­rza, roz­po­wszech­ni­ły tytu­ło­wa­nie Maryi Kró­lo­wą Pol­ski. Kult ten zna­ny był jed­nak wcze­śniej, od obja­wień o. Man­ci­nel­le­go jak­by orga­nicz­nie zwią­za­nych z… —…

Kazania 06.08.2023

Osobiste spotkanie

Cze­go tak napraw­dę doświad­cza­my pod­czas Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży, cyklicz­nie odby­wa­ją­cych się od pon­ty­fi­ka­tu Jana Paw­ła II po dziś dzień, w tylu miej­scach na całym świe­cie? Czę­sto­cho­wa, Denver,…

Kazania 02.07.2023

Prorocy

Nie ukry­wa­my tego: lubi­my słu­chać opo­wie­ści o pro­ro­kach, wizjo­ne­rach, ludziach prze­wi­du­ją­cych przy­szłość. Zwłasz­cza tych mądrych opo­wia­dań i histo­rii łak­nie­my na co dzień. I dziś liturgia…

Kazania 18.06.2023

Serce wielkie

Ks. Sta­ni­sław Szmidt, sale­zja­nin (1936−2019), jest auto­rem pol­skie­go tek­stu pie­śni kościel­nej. Napi­sał ją do nut jezu­ity Juana Anto­nio Espi­no­zy. Sło­wa są rzecz jasna inspi­ro­wa­ne modli­twą. A oto one: Serce…

Kazania 11.06.2023

Strefa komfortu

Fary­ze­uszom nie podo­ba się, że Jezu­sa inte­re­su­ją ludzie zagu­bie­ni. Zło­dzie­je, nie­czy­ści, grzesz­ni. Cel­ni­cy i jaw­no­grzesz­ni­ce. Wszy­scy ci, któ­rych odrzu­ca­ją poboż­ni fary­ze­usze i uczeni…

Kazania 05.06.2023

Tajemnica nieba

Trój­ca Świę­ta przed­sta­wio­na jest w naszym koście­le w spo­sób bar­dzo dys­kret­ny. 20 metrów nad nami, w ołta­rzu Zaśnię­cia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny, w rzeź­biar­skiej sce­nie Koro­na­cji NMP uczestniczą…