0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Kazania

block-title h1

Kazania 07.02.2021

Dumni

Mamy być dum­ni z Ewan­ge­lii Jezu­sa, któ­rą przy­ję­li­śmy i któ­ra uzdra­wia. W czy­ta­nej w kościo­łach na całym świe­cie Ewan­ge­lii dnia stan teścio­wej Pio­tra zosta­je okre­ślo­ny ter­mi­nem (gr.)…

Kazania 31.01.2021

Egzorcyści

W koście­le nie­rzad­ko po homi­lii na twa­rzach słu­cha­czy moż­na dostrzec znu­dze­nie. Róż­ne są przy­czy­ny tego zja­wi­ska. Homi­lie nie są tak atrak­cyj­ne jak kolo­ro­we wia­do­mo­ści na ekra­nach w naszych domach.…

Kazania 24.01.2021

Słowni

To para­doks. Krnąbr­ny pro­rok Jonasz nie wyda­je się ide­al­nym kan­dy­da­tem na patro­na Nie­dzie­li Sło­wa Boże­go. A jed­nak. Dzi­siaj pierw­sze czy­ta­nie wyno­si Jona­sza na pie­de­stał. Sło­wo Boże skierowane…

Kazania 17.01.2021

Odkrywcy

Krzysz­tof Kolumb, wiel­ki odkryw­ca Ame­ry­ki, napi­sał do kró­la Hisz­pa­nii, przy­bi­ja­jąc do brze­gu wyspy Haiti taki list: Tutaj jest wie­le korze­ni, wiel­kie kopal­nie zło­ta i innych krusz­ców. (…) Całą bronią…

Kazania 10.01.2021

Odważni

Chrzest to sło­wo jed­no­znacz­ne i wyma­ga­ją­ce. Przy­pa­trz­my się całej akcji. Żyją­cy nad­zwy­czaj ubo­go, Jan Chrzci­ciel pod natchnie­niem ducha Boże­go odważ­nie wycho­dzi nad Jor­dan i czy­ni świadectwo…

Kazania 06.01.2021

Odrodzeni

W cza­sie obec­nym pra­wie wszy­scy poczu­li­śmy swo­ją bez­bron­ność, bie­dę, nie­pew­ność, nie­po­rad­ność. Pan­de­mia spra­wia ból rodzi­nom, wspól­no­tom, całym naro­dom, a nawet naj­za­sob­niej­szym państwom.…

Kazania 03.01.2021

Skomunikowani

Czy zauwa­ży­li­ście, że sło­wo Jezus „wypo­wie­dzia­ne” przez Boga do ludz­ko­ści w Betle­jem uczy nas komu­ni­ka­cji poprzez „żela­zną kur­ty­nę” mię­dzy życiem i śmier­cią? To wyna­la­zek same­go Stwórcy.…