0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

block-title h1

Wydarzenia 08.05.2023

Haft ze św. Stanisławem

Welon kie­li­cho­wy z haftem przed­sta­wia­ją­cym św. Sta­ni­sła­wa i Pio­tro­wi­na ze zbio­rów bazy­li­ki Mariac­kiej w Kra­ko­wie  Czas powsta­nia: XVII w. Tech­ni­ka: atłas, haft kła­dzio­ny nić­mi metalowymi,…

Wydarzenia 08.04.2023

Życzenia wielkanocne

Niech w świę­to rado­sne Pas­chal­nej Ofia­ry Skła­da­ją jej wier­ni uwiel­bień swych dary. Odku­pił swe owce Bara­nek bez ska­zy, Pojed­nał nas z Ojcem i zmył grze­chów zma­zy. Śmierć zwar­ła się z życiem i w boju, o dziwy,…

Wydarzenia 03.04.2023

Triduum Paschalne

Zapra­sza­my na obrzę­dy Świę­te­go Tri­du­um Pas­chal­ne­go w Wiel­ki Czwar­tek, Pią­tek i Sobo­tę o godz. 19.00. Przed połu­dniem w tych dniach nie będzie w bazy­li­ce żad­nych nabo­żeństw.  Wielki…

Wydarzenia 29.03.2023

Nagroda im. Klemensa Bąkowskiego dla ks. inf. Dariusza Rasia

28 mar­ca br. pod­czas wal­ne­go zgro­ma­dze­nia Towa­rzy­stwa Miło­śni­ków Histo­rii i Zabyt­ków Kra­ko­wa w Sali Mie­dzia­nej Pała­cu Krzysz­to­fo­ry, Nagro­dę im. Kle­men­sa Bąkow­skie­go, przy­zna­wa­ną za…

Wydarzenia 24.03.2023

Haft ze sceną Zwiastowania

Haft ze sce­ną Zwia­sto­wa­nia pocho­dzą­cy ze zbio­rów bazy­li­ki Mariac­kiej w Kra­ko­wie Czas powsta­nia: ok. poło­wy XV wie­ku Tech­ni­ka: haft acu­pic­tu­ro­wy, tzw. malar­stwo igłą Fun­da­cja: (?) Kolum­ny i otok…

Wydarzenia 14.03.2023

Rekolekcje wielkopostne „Obdarz nas pokojem”

Ser­decz­nie zapra­sza­my na reko­lek­cje wiel­ko­post­ne pt. „Obdarz nas poko­jem”, któ­re odbę­dą się od 26 do 30 mar­ca w naszej bazy­li­ce. W tym roku popro­wa­dzi je ks. Marek Hułyk. Tema­ta­mi spo­tkań reko­lek­cyj­nych będą:…

Wydarzenia 26.02.2023

Promocja książki „Kościół Mariacki w Krakowie. 800 lat historii”

23 lute­go w Pra­ła­tów­ce odby­ło się spo­tka­nie pro­mo­cyj­ne naj­now­szej publi­ka­cji o bazy­li­ce Mariac­kiej — „Kościół Mariac­ki w Kra­ko­wie. 800 lat histo­rii”. Auto­ra­mi tek­stu do niej są krakowscy…