0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

block-title h1

Wydarzenia 17.12.2022

Pamiątkowa cegiełka mariacka

W zakry­stii bazy­li­ki moż­na nabyć pamiąt­ko­wą cegieł­kę z moty­wa­mi mariac­ki­mi: bry­łą kościo­ła Mariac­kie­go, ołta­rzem dłu­ta Wita Stwo­sza, poli­chro­mią Jana Matej­ki i haftem Gabrie­la Malinowskiego. …

Wydarzenia 11.12.2022

Wyróżnienie „Teraz Polska”

Z rado­ścią infor­mu­je­my, że archi­pre­zbi­ter naszej bazy­li­ki — ks. inf. Dariusz Raś otrzy­mał spe­cjal­ne wyróż­nie­nie „Teraz Pol­ska” za kul­ty­wo­wa­nie dzie­dzic­twa naro­do­we­go. Wrę­cze­nie nagro­dy odbyło…

Wydarzenia 23.11.2022

Kalendarz mariacki na 2023 rok

W zakry­stii moż­na nabyć naj­now­szy kalen­darz mariac­ki na 2023 rok, w któ­rym znaj­du­ją się zdję­cia wybra­nych dzieł z bazy­li­ki Mariac­kiej. Ser­decz­nie zachę­ca­my!  W kalen­da­rzu: sty­czeń — barokowe…

Wydarzenia 04.11.2022

6. Światowy Dzień Ubogich

Już po raz szó­sty odpo­wia­da­jąc na wezwa­nie papie­ża Fran­cisz­ka, będzie­my mie­li szan­sę na spo­tka­nie z czło­wie­kiem bez­dom­nym, uza­leż­nio­nym, wyklu­czo­nym. Zapra­sza­my wszyst­kich do uczestnictwa…

Wydarzenia 01.11.2022

Ornat z inskrypcją „Memento Animarum …”

Ornat z proś­bą o modli­twę za dusze zmar­łych, pocho­dzą­cy ze skarb­ca bazy­li­ki Mariac­kiej w Kra­ko­wie  Czas powsta­nia: 1. poł. XVIII w. Tech­ni­ka: haft naśla­du­ją­cy tech­ni­kę chiń­ską Fundacja:…

Wydarzenia 14.10.2022

Ornat z wizerunkiem Matki Boskiej Różańcowej

Ornat z wize­run­kiem Mat­ki Boskiej Różań­co­wej ze skarb­ca bazy­li­ki Mariac­kiej w Kra­ko­wie  Miej­sce powsta­nia: Haft – Manu­fak­tu­ra Ludwi­ki z Mnisz­chów Potoc­kiej, Kra­si­czyn, Pol­ska Fundacja:…

Wydarzenia 15.09.2022

Trzej Święci Janowie

W skarb­cu bazy­li­ki Mariac­kiej znaj­du­je się pocho­dzą­cy z począt­ku XVI wie­ku obraz tabli­co­wy „Trzej Świę­ci Jano­wie” autor­stwa Mistrza Zwia­sto­wa­nia z Jodłow­ni­ka. W ramach pra­cy magisterskiej…