0:00/ 0:00

Zeskanuj, aby wesprzeć Bazylikę

spark-qr mobile
POKAŻ MNIEJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Nie masz aplikacji? Wejdź na spark.pl
ZAMKNIJ

Przekaż ofiarę dla Bazyliki Mariackiej
w Krakowie z użyciem aplikacji Spark

Przejdź

lub na 70 1240 1431 1111 0000 1045 5360 (numer konta parafii)

Aplikacja dostępna dla platformy

Wydarzenia

block-title h1

Wydarzenia 22.02.2023

Haft z motywem Ecce Homo

Haft z moty­wem Ecce Homo pocho­dzą­cy ze skarb­ca bazy­li­ki Mariac­kiej w Kra­ko­wie  Czas powsta­nia: 4. ćw. XVII wie­ku (?) Tech­ni­ka: haft kła­dzio­ny, gra­fi­ka Fun­da­cja: (?) Na frag­men­cie pal­ki lub…

Wydarzenia 15.02.2023

Kościół Mariacki w Krakowie. 800 lat historii

W związ­ku z obcho­da­mi 800-lecia para­fii Mariac­kiej uka­za­ła się mono­gra­fia kościo­ła Mariac­kie­go w for­mie albu­mo­wej „Kościół Mariac­ki w Kra­ko­wie. 800 lat histo­rii”. Ta pol­sko-angie­l­ska publikacja…

Wydarzenia 16.01.2023

Haft z Matką Boską z Dzieciątkiem

Ornat zie­lo­ny z hafto­wa­nym przed­sta­wie­niem Mat­ki Boskiej z Dzie­ciąt­kiem i św. Kata­rzy­ny Alek­san­dryj­skiej, pocho­dzą­cy ze skarb­ca bazy­li­ki Mariac­kiej w Kra­ko­wie  Czas i miej­sce powstania:…

Wydarzenia 13.01.2023

Jacob Mertens i malarstwo krakowskie około roku 1600

12 stycz­nia br. na Zam­ku Kró­lew­skim na Wawe­lu otwar­to wysta­wę „Jacob Mer­tens i malar­stwo kra­kow­skie oko­ło roku 1600”. Wśród zapre­zen­to­wa­nych dzieł znaj­du­je się kil­ka­na­ście obiek­tów pochodzących…

Wydarzenia 04.01.2023

Kard. Joseph Ratzinger w bazylice Mariackiej

31 grud­nia 2022 roku, w wie­ku 95 lat w Waty­ka­nie zmarł eme­ry­to­wa­ny papież Bene­dykt XVI. Kar­dy­nał Joseph Rat­zin­ger trzy­krot­nie odwie­dził bazy­li­kę Mariac­ką.  Po raz pierw­szy kard. Rat­zin­ger gościł…

Wydarzenia 31.12.2022

Kolęda w parafii Mariackiej 2023

Plan wizy­ty dusz­pa­ster­skiej:  Plac Mariac­ki – 7 stycz­nia (sob.), g. 15:00 ul. św. Mar­ka – 9 stycz­nia (pon.), g. 16:00 ul. Sien­na, Mały Rynek – 10 stycz­nia (wt.), g. 16:00 Rynek Głów­ny – 11 stycz­nia (śr.), g. 18:00…

Wydarzenia 24.12.2022

Życzenia bożonarodzeniowe

Dla­cze­go jest świę­to Boże­go Naro­dze­nia? Dla­cze­go wpa­tru­je­my się w gwiaz­dę na nie­bie? Dla­cze­go śpie­wa­my kolę­dy? Dla­te­go, żeby się uczyć miło­ści do Pana Jezu­sa. Dla­te­go, żeby poda­wać sobie ręce. Dla­te­go, żeby się uśmie­chać do siebie.…