0:00/ 0:00

Aktualności

block-title h1

Ogłoszenia 05.04.2020

Modlimy się za Was

Nie­dzie­lą Pal­mo­wą roz­po­czy­na­my szcze­gól­ny w tym roku Wiel­ki Tydzień. Niech będzie on dla Was cza­sem wni­ka­nia w tajem­ni­cę męki, śmier­ci i zmar­twych­wsta­nia Jezu­sa. Pro­śmy Go, przy­zy­wa­jąc…

Ogłoszenia 05.04.2020

Niedziela Palmowa — Męki Pańskiej

1. Dro­dzy kra­ko­wia­nie i para­fia­nie, niech ten szcze­gól­ny Wiel­ki Tydzień będzie dla Was cza­sem wni­ka­nia w tajem­ni­cę męki, śmier­ci i zmar­twych­wsta­nia Jezu­sa. Pro­śmy Go, przy­zy­wa­jąc wsta­wien­nic­twa…

Kazania 04.04.2020

Przeznaczenie. W epidemii

Dro­dzy Bra­cia i Sio­stry, Mam dla Cie­bie dobrą nowi­nę — mówi do nas w sło­wie na dziś Pan Bóg. Pro­rok Jere­miasz prze­wi­du­je stan wese­la, któ­ry prze­zna­czo­ny jest ludziom. Sło­wa jego pie­śni wyśpie­wu­je…

Ogłoszenia 29.03.2020

Mariacki na telefon

W cza­sie epi­de­mii w spra­wach kan­ce­la­ryj­nych i dusz­pa­ster­skich zachę­ca­my do kon­tak­tu tele­fo­nicz­ne­go z naszy­mi dusz­pa­ste­rza­mi.

Wydarzenia 29.03.2020

Rekolekcje „Dla głodnych”

Nie­ty­po­we w tym roku reko­lek­cje dla mia­sta w cza­sie epi­de­mii pt. „Dla głod­nych”, odby­ły się od 29 mar­ca do 2 kwiet­nia 2020 roku. O rodza­jach gło­du pod­czas zara­zy mówił bibli­sta…

Kazania 29.03.2020

Otwarci. W czasie epidemii

Aby ogra­ni­czyć roz­prze­strze­nia­nie się zło­śli­we­go koro­na­wi­ru­sa zamknię­to insty­tu­cje publicz­ne, domy kul­tu­ry, teatry, ope­ry, kina, restau­ra­cje, jadło­daj­nie, pla­ców­ki edu­ka­cyj­ne, szko­ły i uczel­nie…

Ogłoszenia 29.03.2020

5. Niedziela Wielkiego Postu

1. Dro­dzy kra­ko­wia­nie i para­fia­nie, w tym wyjąt­ko­wym Wiel­kim Poście pamię­ta­my o Was szcze­gól­nie pod­czas modli­twy wier­nych na każ­dej Mszy świę­tej. Pro­si­my Boga o siłę i cier­pli­wość…