0:00/ 0:00
Wydarzenia 17.09.2019

Sensacyjne odkrycie!

Pod­czas trwa­ją­cych prac bada­w­czo-kon­se­r­wa­­to­r­skich ołta­rza Wita Stwo­sza odsło­nię­to i odczy­ta­no datę 1486 znaj­du­ją­cą się na boku apo­sto­ła — św. Jaku­ba, pod­trzy­mu­ją­ce­go zasy­pia­ją­cą Mary­ję. Data…

Ogłoszenia 17.09.2019

24. Niedziela Zwykła

1. W litur­gii będzie­my prze­ży­wać: -dziś — wspo­mnie­nie NMP Bole­snej. Obcho­dzi­my Dzień Środ­ków Spo­łecz­ne­go Prze­ka­zu; -w ponie­dzia­łek — wspo­mnie­nie św. męczen­ni­ków Kor­ne­liu­sza i Cypria­na;…

Ogłoszenia 07.09.2019

23. Niedziela Zwykła

1. Przy­po­mi­na­my o powa­ka­cyj­nej zmia­nie porząd­ku Mszy świę­tych: w dni powsze­dnie od 6.00 do 11.00 co pół godzi­ny i wie­czo­rem o godz. 18.30. 2. W litur­gii będzie­my prze­ży­wać: — dziś –…

Kazania 01.09.2019

Pierwszeństwo

Czy dąże­nie do pierw­szeń­stwa, do pochwał, do zaszczy­tów jest cho­ro­bą duszy? Na to pyta­nie odpo­wia­da­my jed­no­znacz­nie po prze­czy­ta­niu dzi­siej­szej litur­gii sło­wa: tak. To cięż­ka cho­ro­ba. Skłon­ność do…

Ogłoszenia 31.08.2019

22. Niedziela Zwykła

1. Przy­po­mi­na­my o powa­ka­cyj­nej zmia­nie porząd­ku Mszy świę­tych: w dni powsze­dnie od 6.00 do 11.00 co pół godzi­ny i wie­czo­rem o godz. 18.30. 2. W litur­gii będzie­my prze­ży­wać: — dziś –…

Ogłoszenia 24.08.2019

21. Niedziela Zwykła

1. Przy­po­mi­na­my, że do koń­ca sierp­nia w naszej bazy­li­ce Msze Świę­te będą cele­bro­wa­ne w dni powsze­dnie od 6.00 do 11.00 o każ­dej peł­nej godzi­nie oraz wie­czo­rem o godz. 18.30. 2. W litur­gii…

Wydarzenia 19.08.2019

Buduj z nami historię

DBAMYTRZY INSTRUMENTY W 2015 roku na wnio­sek Para­fii Mariac­kiej w Kra­ko­wie Archi­die­ce­zjal­na Komi­sja Muzy­ki Kościel­nej doko­na­ła oce­ny sta­nu instru­men­ta­rium bazy­li­ki Mariac­kiej. Potwier­dzo­no zgła­sza­ne…